CE işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN
İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/9)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve
Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere
uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AQAP belgesi:Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence
Seviye Belgesi”ni,
b) A.TR DolaşımBelgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda bulunan
eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamaküzere, gümrük
idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize
edilen belgeyi,
c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk esaslı olarak yapılmasıamacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
d) Fiili denetim:Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri
veya birkaçını,
e) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan
nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
f) GMP belgesi:Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her
aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”ni,
g) Kapsam dışı:GTİP olarak Ek-2’de belirtilmekle birlikte, Ek-1’deki tabloda belirtilenilgili
yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,
ğ) Kullanıcı:TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
h) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya
yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,
ı) Risk analizi:Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındakibilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya
da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk
veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan
işlemi,
i) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4– (1) Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2’de belirtilen
ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı KontrolSistemi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrasıçerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı,Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer “Dış Ticarette Risk
Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısınkıullanarak
TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip
edebilmesiamacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru,eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcısorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasıdoğrudan
oluşturulur.
(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici
veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-2) yer
alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça
ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı
düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesinimüteakip ürününithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasıdoğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki
muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca belirlenir. TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi
veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal
edilir.
(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından
TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygunolması kaydıyla piyasaya arz
edilebileceğine dair Ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e
yüklenmesini müteakip ürünün ithaledilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(4) AQAP veya GMPbelgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-2’de belirtilen
ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veyaGMP belgelerinin
TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürüniçin doğrudan oluşturulan TAREKS
referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında
kullanılır.
(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 ncimaddesinin birinci
fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKSüzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11
incimaddeye göre sonuçlandırılır.
(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya
dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
Risk analizi
MADDE 8 –(1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili
denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE
ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri
akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat
denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS üzerinden paylaşılır.
(4) Risk analizisonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithaledilebileceğine dair
TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(5) Risk analizisonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili
yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.
Fiili denetim
MADDE 9 –(1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’te belirtilen belgeler,firma
adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik
ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvurusırasında TAREKS’te talep etmesi halinde
sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde
yüklenmemesi halinde başvuru iptaledilir.
(2) Fiili denetimesnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.
(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(4) Fiili denetimsonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam
dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası
oluşturulur.
(5) İlgilimevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiilidenetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(6) TAREKS’eyüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk Beyanı
veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS
aracılığıyla yapar.
(2) Denetimsürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesikapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta
adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesizorunludur.
(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yılsüreyle geçerlidir.
(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referansnumarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen veya GTİP değişikliği sonucundaTebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrükgözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci
madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(4) 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında
18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKSreferans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1’deki tabloda belirtilen ilgiliyönetmelik veya yönetmelikler dâhil
olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
Ürünlere İlişkinTeknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca
sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun
olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’sinin Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol
sonucunda tespit edilmesi halinde şişme botlar hariç keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Şişme botlarailişkin bildirimler ise Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığına iletilir. İlgiliBakanlık tarafından ürünün güvensiz olduğunun tespit edilerek gümrük
idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuzsonuçlandığı kabuledilir.
Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703
sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılıGümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKSüzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve
bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli
bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime
yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru
sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.
Yetki
MADDE 14– (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve
düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15– (1) 30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat DenetimiTebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç
amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrükidarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde,“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı
Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9)’ne göre sonuçlandırılır.
(2) Ek-2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9)’nin Ek-2’sindebelirtilmeyen GTİP’ler
kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra,
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.
(3) Ek-2’deilgili yönetmelik veya yönetmelikler alanına 2020 yılı için ECO-DESIGN ve
Enerji Verimliliği Yönetmelikleri eklenen ürünlere ilişkin uygulama Bakanlıkça belirlenecek bir
tarihte başlayacak ve bu tarih TAREKS’te ilan edilecektir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız