Marka Nedir?

Marka Nedir?

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun hükmünde Kararname anlamında

Marka: Bir işletmenin mal   veya  hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil,özellikle sözcükler,şekiller, harfler,sayılar,malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil etirilebilir.Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Tescilli bir markanın ayırt edici karekterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir.

Marka Hakkı Nedir?

Markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakında Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir.Tescilli bir marka,başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edilebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterilebilir.

Marka Çeşitleri

Ortak Marka:Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası:Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Ticaret Markası:Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

 

Marka olabilecek ve Olamayacak İşaretler
  • Aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar.
  • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karekteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
  • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
  • Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
  • Mal ve hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
  • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar
  • Ticaret ünvanları başka kanunlarla tescil edilmiş olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmaz.
  • Bir marka aynı mal ve/veya hizmetler için bir defa tescil edilir.Gerçek veya tüzel kişiler birden çok marka tescil başvurusunda bulunabilir.Ticaret ve hizmet markası birlikte veya ayrı ayrı tescil ettirilebilir. Bir marka başvurusu, Ticaret, Hizmet, Ticaret ve Hizmet Garanti veya Ortak markalarından sadece birisi için yapılmalıdır.

 

Marka Tescili Nedir?

 

Marka tescil ettirmek isteyen  kimse Türk Paten Enstitüsü ne başvurur.Marka Tescil başvuruları 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile işlem görür.

Yasa hükümleri uyarınca korumanın başlama tarihi; müracatın yapıldığı gün saat ve dakikadır. Marka tescili başvuru, ön araştırma, ilan ve Tescil şeklindedir.

Marka Tescili hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Özel korunan Markalar
Tanınmış Markalar

Tanınmış markalar ‘bir kişiye veya girişime sıkı biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteriye diğer subjektif  ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım şeklinde tanımlanabilir.

Wıpo Koruması

WIPO aracılığıyla Türk Patent’e gönderilmiş olan, garanti ve kontrol işlevi gören işaretler veya resmi kurum ve organizasyonlara ait işaretler bu kapsamdadır.

Türk Koruması
 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hükümranlığı ile ilgili işaretler,
 2. Devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalar;
 3. Devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalar;
 4. Ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait işaret ve adlandırmalar.
 5. Bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışır durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalar;
 6. Kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretler(siyasi parti amblemleri gibi)bu kapsamda korunmaktadır.

556.sayılı KHK’NIN 7(g),7(h) ve 7 (k) maddeleri kapsamında korunan markalardan oluşmaktadır.