Öncelikli Ürün Listesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve
17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde
Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016
tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje
Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Öncelikli ürün listesi
(Değişik:RG-27/02/2021-31408) MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile
Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma
Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli
üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık
(NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250),
Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27),
Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan
veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen
ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.
(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi,
yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi
kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.
(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün
kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.
(5) Kimya sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.
(6) Eczacılık sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-2’de yer alan listede belirlenmiştir.
(7) Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına ilişkin öncelikli ürünler, Ek-3’te
yer alan listede belirlenmiştir.
(8) Bilgisayar, Elektronik ve Optik sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-4’te yer alan
listede belirlenmiştir.
(9) Elektrikli Teçhizat sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-5’te yer alan listede
belirlenmiştir.
(10) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir.
(11) Ulaşım Araçları sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-7’de yer alan listede
belirlenmiştir.
(12) Diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürünler, Ek-8’de yer alan listede belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütülür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/9/2019 30892
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 27/2/2021 31408(Değişik:RG-27/02/2021-31408) Ek-1
Kimya Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
152000001000 Ham gliserol
270730000000 Ksilol (ksilen)
280110000000 Klor
280300009011 İskarası
280300009019 Diğer karbon karaları ve diğer şekillerde karbon
280410000000 Hidrojen
280429100000 Helyum (Asal gaz)
280469000000 Silisyum (ağırlık itibariyle < % 99, 99 silisyum içerenler)
280480000000 Arsenik
280700000019 Diğer sülfirik asit
280920000017 Orto fosforik asitler (fosforik asit ); gıda sanayii dışında kullanılanlar
281410000000 Saf amonyak
281511000000 Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde
281512000000 Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri
281520000000 Potasyum hidroksit (kostik potas)
281830000000 Alüminyum hidroksit
282200000011 Kobalt oksitleri
282200000012 Ticari kobalt oksitleri
282200000013 Kobalt hidroksitleri
282520000000 Lityum oksit ve hidroksit
282580000000 Antimuan oksitleri
282690801000 Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları
282690809012 Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları
282690809019 Diğer kompleks flor tuzları
282759002000 Diğer bromürler
283421000000 Potasyum nitrat
283524000000 Potasyum fosfat
283650000000 Kalsiyum karbonat
283691000000 Lityum karbonatlar
283699901000 Sodyum perkarbonatlar
283711000011 Sodyum siyanürler
284210000000 Kompleks/çift silikatlar
284390902011 Platin tuzları
284390902015 Radyum tuzları
284390909000 Kıymetli metallerin diğer bileşikleri
284440200012 Radyoaktif fosfor
284440200014 Radyoaktif kobalt
290124000000 1,3 – Butadien ve izopren
290211000000 Siklohekzan
290220000000 Benzen (benzol)
290230000000 Tolüen (toluol)290243000000 p; ksilen
290250000000 Stiren (vinil benzen)
290270000000 Kümen (izopropil benzen)
290321000000 Vinil klorür (kloretilen) doymamış
290339260000 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a)
290339310000 2,3,3,3 – Tetraflorpropen
290420000012 Nitrobenzen
290511001011 Saf metil alkol (dökme olanlar)
290512000012 İzopropil alkol
290516850019 Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri; diğer
290531000000 Dioller-etilen glikol (etandiol)
290532000000 Propilen glikol (1, 2-propandiol)
290545000000 Gliserin
290549009010 Ksilitol
290711001000 Fenol (hidroksibenzen, fenik asit)
290723000011 4, 4′- İzopropilidendifenol
290729008019 Diğer polifenoller ve tuzları
290919900013 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
290941000000 Dietilen glikol (2, 2′-oksidietanol) (digol)
290949809019 Asiklik eter alkoller ve türevleri; diğer
291010000000 Etilen oksit (oksiran)
291020000000 Propilen oksit (metiloksiran)
291411000000 Aseton (propanon)
291521000011 Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)
291521000012 Ticari asetik asit
291531000000 Etil asetat
291532000000 Vinil asetat
291590700049 Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler,bunların
halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
291611001000 Akrilik asit
291612000013 Butil akrilat
291614000011 Metil metakrilat
291614000019 Metakrilik asitin diğer esterleri
291619959000 Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri
291639909019 Diğer aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri,
peroksitleri, peroksiasitleri ve türevleri
291712000011 Adipik asit
291714000000 Maleik anhidrit
291719800019 Diğer asiklik polikarboksilik asitler
291735000000 Ftalik anhidrit
291736000011 Tereftalik asit
291814000000 Sitrik asit
291816000013 Sodyum glukonat
291819300000 Kolik asit ve deoksikolik asit vb. tuzları, esterleri
291819989000 Diğer karboksilik asitler ve türevleri; alkol fonksiyonlu grubu olan başka oksijen
fonksiyonlu grubu olmayan291829008919 Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan
diğer karboksilik asitler ve türevleri
292122000011 Hekzametilendiamin
292141000011 Anilin
292149000039 Diğer aromatik monoaminler ve türevleri
292219000028 Oksijen gruplu diğer amino alkoller, bunların eterleri ve esterleri ve bunların
tuzları
292229009011 Aminofenoller (o-m-p)
292229009019 Diğer anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları
292249859033 Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları
292249859035 Pregabalin
292249859036 Gabapentin
292249859039 Diğer amino asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç), esterleri
ve bunların tuzları
292250009014 Fluoxetin (INN)
292250009019 Diğer amino-alkol fenoller, diğer amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer
amino bileşikleri
292529000019 Diğer iminler ve türevleri; bunların tuzları
292610000000 Akrilonitril
292690700018 Verapamil hidroklorür
292690700028 Nitril gruplu diğer bileşikler
292910000011 Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar)
292910000029 Diğer izosiyanatlar
293040900000 Diğer methionin
293090160000 Sistein ve sistinin türevleri
293090989068 Kükürtlü organik diğer bileşikler
293190009068 Diğer organo-inorganik bileşiklerin diğerleri
293299005019 Diğer halkalı eterler
293299009019 Sadece oksijenli heterosiklik bileşiklerin diğerleri
293329900019 Yapısında başka halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan diğer bileşikler
293333000018 Fentanyl (INN)
293333000024 Pethidine (INN)
293339990027 Remifentanil
293339990039 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan diğer bileşikler
293349900029 Kinolin/izokinolin halka sistemleri olan diğer bileşikler
293361000000 Melamin
293371000000 Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam)
293379000019 Diğer laktamlar
293391900016 Diazepam (INN)
293399809014 Monoazepinler
293399809049 Sadece azotlu heterosiklik bileşiklerin diğerleri
293499909013 Tiyokonazol
293499909027 Diğer nükleik asitler ve bunların tuzları ve diğer heterosiklik bileşikler
293980000000 Diğer alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
294200000029 Diğer organik bileşikler
310210100000 Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağırlık olarak >%45
310210900000 Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağırlık olarak <=%45310221000000 Amonyum sülfat
310420500000 Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, % 40 K2O oranı =<%62
310540000011 Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)
310559000011 Azot, fosforlu gübreler kuru anhidrit ürün üzerinden, azot oranı =>%10
320300109000 Bitkisel menşeli boyayıcı diğer maddeler ve esası bitkisel menşeli boyayıcı
madde olan diğer müstahzarlar
320411000000 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
320412000011 Asit boyalar
320413000000 Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
320415000000 Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil)
320416000000 Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
320417000011 Pigmentler
320419000011 Kükürtlü boyalar
320419000019 Sentetik organik boyayıcı maddeler; diğer
320490000000 Sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları; diğer
320611000000 Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı = >%80
320890910019 Diğer sentetik vernikler; esası sentetik polimer olanlar
320890910029 Diğer sentetik boyalar; esası sentetik polimer olanlar
320990000000 Sentetik esaslı diğer polimerler, sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernikler
321000900011 Zehirli boyalar (antifouling boyalar)
321210000000 Istampacılığa mahsus varaklar
321410100012 Plastik esaslı macunlar
321519000000 Diğer baskı mürekkepleri (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın)
330190100000 Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri
330190301000 Ekstraksiyonla elde edilen diğer yağ reçineleri; tıbbi
330190309000 Ekstraksiyonla elde edilen diğer yağ reçineleri;diğerleri
330210290000 İçecek sanayiinde kullanılan diğer müstahzarlar;tat vericileri içeren;alkol
oranı=<%0,5;diğerleri
330210401000 İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan müstah.
330290100000 Alkollü çözeltiler
330290900000 Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar
330300900019 Diğer tuvalet suları
330420000000 Göz makyaj müstahzarları
330499009013 Vücut losyonları, kremler, emülsiyonlar ve yağlar
330499009019 Güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür, pedikür için diğer müstahzarlar (ilaçlar
hariç, güneş kremleri dahil)
330590001000 Saç boyaları
330610000000 Diş macunları/tozları
340213000000 Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar
340290100012 Sabun içermeyen yüzey aktif müstahzarlar (toptan)
340319800000 Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren diğer
yağlayıcılar
340399000000 Diğer yağlama müstahzarları
340420000000 Suni mumlar ve müstahzar mumlar; Poli(oksietilen) (polietilen glikol)den elde
edilenler
350790900019 Diğer enzimler
370130000029 Diğer boş fotoğraf levhaları ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)
370790900000 Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal müstahzarlar380630001000 Ester sakızları; sıvı veya hamur halde veya blok, parça, pıhtı, şekilsiz külçe,
granül, pul ve toz halinde olanlar
380892500000 Zararlı mantarları yok ediciler; esası diazol veya triazol olanlar
380892900019 Zararlı mantarı diğer yok ediciler
380893270019 Zararlı bitkileri yok edici diğer inorganikler
380899900019 Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar (diğerleri)
381121001000 Mineral yağlar/benzeri sıvı yağlar için müstahzar katkılar; petrol yağı içeren
381190001011 Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar
381210000000 Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar
381512000000 Takviye edilmiş katalizatörler; aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal
bileşikleri
381590900000 Diğer reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar
381700500000 Lineer alkilbenzen
381800900000 Dope edilmiş diğer kimyasal elementler (elektronikte kullanılmak üzere)
382100000000 Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları
382200001000 Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş/sıvanmış plastik
plaka/levha/yaprak/şerit
382200003000 Laboratuvarda/teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş/sıvanmış plastik
plaka/levha/yaprak/şerit(ölçüye göre kesilmiş)
382200009011 DNA temelli biyolojik işaretleyiciler
382200009019 Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan DİĞER reaktifler/müstahzar reaktifler
(30.02, 30.06 hariç) ve standart maddeleri
382311000000 Stearik asit (Sınai monokarboksilik, rafinaj mahsulü)
382319100000 Damıtılmış yağ asitleri
382370009000 Diğer sınai yağ alkolleri
382499550000 Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları
382499920039 Esas olarak organik bileşiklerden oluşan 20 °C’de sıvı formunda olan diğer
kimyasal ürünler veya müstahzarlar
382499930019 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden
oluşan diğer kimyasal ürünler/müstahzarlar
382499961000 Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları
382499969021 Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı bileşikler
382499969068 Kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal
ürünler ve müstahzarlar
390110100000 Lineer polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)
390110900011 Alçak yoğunluk polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)
390110900012 Polietilen kompaundları (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)
390120100000 Polietilen; özgül kütlesi >= 0,958, Al <= 50 mgr./kg, Ca <= 2 mgr./kg, Cr <= 2
mgr./kg, (Devamı resmi gazetede)
390120900011 Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)
390120900012 Polietilen kompaundları; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)
390120900019 Diğer etilen polimerleri; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)
390130000000 Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)
390140000000 Etilen-alfa-olefin kopolimerleri; özgül kütlesi 0,94?ten az olanlar (ilk şekilde)
390190800011 Etilen propilen kopolimeri (ilk şekilde)
390190800019 Etilen polimerlerinin diğerleri (ilk şekilde)
390210000011 Polipropilen bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde
390210000019 Diğer polipropilen; ilk şekillerde
390230000011 Polipropilen kopolimerleri bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde390230000019 Propilen kopolimerlerinin diğerleri; ilk şekillerde
390319000000 Diğer polistiren
390330000000 Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde)
390390200000 Bromlanmış polistiren (%58=<bromin=<%71) (fasılın 6-b notunda belirtilen
şekillerden birinde olan)
390390900000 Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde)
390410000011 PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) emülsiyon (E-PVC)
390410000019 PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) diğerleri
390421000000 PVC-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde)
390422000000 PVC-plastifiye edilmiş (ilk şekilde)
390440000000 Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde)
390469200000 Fluoroelastomer FKM
390469800000 Diğer florlu polimerler
390529000000 Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde)
390530000000 Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde)
390591000000 Vinil kopolimerler (ilk şekilde)
390610000000 Polimetil metakrilat (ilk şekilde)
390690900000 Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)
390710000000 Poliasetaller (ilk şekilde)
390720110000 Polietilen glikoller; ilk şekilde
390720200000 Diğer polieter alkoller; ilk şekilde
390720990000 Diğer polieterler (ilk şekilde)
390730000000 Epoksi reçineler (ilk şekilde)
390740000000 Polikarbonatlar (ilk şekilde)
390761000000 Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi=>78 ml/g
390769000000 Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi<78 ml/g
390799800000 Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde
390810000011 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 bileşikleri (kompaundları);
ilk şekillerde
390810000019 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12’nin diğerleri; ilk şekillerde
390890000000 Diğer poliamidler (ilk şekilde)
390931000000 Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) (ilk şekilde)
390939000000 Diğer amino reçineler (ilk şekilde)
390940000000 Fenolik reçineler
390950100000 2, 2-dietanol ve 4, 4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat pol.N, N-dimetil
asetamid çöz.(polimer=>%50)
390950900000 Diğer poliüretanlar (ilk şekilde)
391000000011 Silikon yağları (ilk şekillerde)
391000000012 Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler (ilk şekillerde)
391000000019 Diğer silikonlar (ilk şekilde)
391110000000 Petrol reçineleri, kumaron, inden/kumaron; inden reçineleri, politerpenler (ilk
şekilde)
391190110000 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli(oksi-1,4-
fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4- -1,4-fenilen)
391190130000 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli (tiyo-1, 4-fenilen)
391190190000 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyonun diğer ürünleri
391190920000 p-Krezol , hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri391190990000 Diğer petrol, kumaron, inden reçineler, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar
(ilk şekillerde)
391220190011 Diğer seliloz nitratları; plastifiye edilmemiş;azot<%12, 6, su/alkol> %25 ile
ıslatılmış
391239850000 Diğer selüloz eterleri
391290900000 Diğer selüloz, kimyasal türevleri (başka yerinde belirtilmeyen) (ilk şekilde)
391390001000 Dekstran (ilk şekilde)
391390009000 Diğer tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (ilk şek.)
400211001011 Stiren; budatien kauçuktan (SBR) lateks, nakil vasıtası iç, dış lastiği
imal/yenilenmesinde kullanılacak
400211001012 Karboksilenmiş stiren; budatien kauçuktan (XSBR) lateks, iç, dış lastiği
imal/yenilenmesinde kullanılacak
400211009000 Stiren-butadien kauçuk,karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk;diğer amaçlı
400219101000 Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil
vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme
400219109000 Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya
halinde) diğer hallerde
400219201000 SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) nakil vasıtası iç, dış
lastiği imal ve sırt geçirme
400219209000 SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) diğer hallerde
400219301000 Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil
vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme
400219309000 Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya
halinde) diğer hallerde
400219901000 Stiren-butadien kauçuk(SBR),karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk(XSBR);
nakil vasıtası iç/dış lastiği imal/sırt geçirme
400219909000 Stiren-butadien kauçuk(SBR),karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk(XSBR);
diğer yerlerde kullanılan
400220001000 Butadien kauçuk (BR); nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesi için
400220009000 Butadien kauçuk (BR); diğer yerlerde kullanılan
400239001000 Halojenli izobüten-izopren kauçukları (CIIR/BIIR); nakil vasıtası iç ve dış lastiği
imal ve yenilenmesinde kullanılan
400259009000 Akrilonitril – butadien kauçuk (NBR); diğer şekillerde, diğer yerlerde kullanılan
400260001000 İzopren kauçuk (IR); nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal/yenilenmesinde
kullanılan
400270001000 Etilen – propilen – konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM); nakil vasıtası iç ve dış
lastiği imal/yenilenmesinde kullanılan
400270009000 Etilen – propilen – konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM); diğer yerlerde
kullanılan
400299901900 Taklit kauçuklar; diğer amaçlı
540220002912 Polyesterden yüksek mukavemetli iplikler; dikiş iplikleri hariç, dtex>660,
parekende olmayan
550120000000 Sentetik filament demetleri; poliesterlerden
550311000000 Aramidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)
550320000000 Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden (işlem görmemiş)
Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler
Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri
Fonksiyonel polioller
Fonksiyonel poliaminlerFonksiyonel ve yenilikçi (UV ile kürlenebilir, EB (Electronic Beam) işlemine uygun epoksi vb.)
reçineler
TPE (Termoplastik Elastomer) ve TPV (Termoplastik Vulkanizat) hammaddeleri
Fonksiyonel ve yenilikçi plastik katkı maddeler ( yanma geciktirici, mekanik dayanım arttırıcı vb.)
Propilen kompoundları
Esnek Cracker teknolojisi
Biobazlı kimyasal ürünler
Radar Soğurucu Yüzeyler
Opak veya optik geçirgen radar soğurucu yüzeyler
Kompozit yük taşıyıcı yüzeyler ve malzemeler
IR iz düşürücü yüzeyler ve malzemeler
Düşük radar görünürlüklü kanopi vb. kaplamalı optik geçirgen yüzeyler(Ek:RG-27/02/2021-31408) Ek-2
Eczacılık Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
292320001000 Lesitin
292320009000 Diğer fosfoaminolipidler
292419000029 Diğer asiklik amidler
292429100000 Lidokain (INN)
292429700048 Diğer siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri ve bunların tuzları
293220909019 Diğer laktonlar
293359950028 Piperazinin diğer tuz ve türevleri
293359950031 Siprofloksasin
293359950038 Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası olan diğer bileşikler
293369800019 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan diğer bileşikler
293590900029 Diğer sülfonamidler
293621000012 Vitamin A asetat
293621000019 Vitamin A ‘nın diğer türevleri
293622000012 Tiyamin hidroklorür
293624000013 Kalsiyum pantotanat
293624000019 Vitamin B3/B5’in diğer türevleri
293625000012 Piridoksin hidroklorür
293627000011 Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ]
293628000012 Tokoferil asetat
293629000046 Vitamin A+D3
293629000049 Diğer vitaminler ve türevleri
293690009029 Diğer provitaminler ve vitaminlerin karışımları
293712002000 Ensülin tuzları
293719000019 Diğer hormonlar
293721000014 Prednizolon (dehidrohidrokortizon)
293722000000 Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri
293723000012 Projestojenler (over hormonlar)
293729000019 Diğer steroidal hormonlar, bunların türevleri
293750000000 Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. türevleri
293790000000 Diğer hormonlar ve bunların türevleri
293890901000 Saponinler
293890909019 Glikozitler vb. tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; diğer
293919000014 Apomorfin
293979909014 Pilokarpin
293979909029 Bitkisel kökenli diğer alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer
türevleri
294110000011 Amoksilin trihydrate
294110000034 Sultamycillin tosylat
294130000012 Tetrasiklin hcı
294150000019 Erithromisinin diğer türevleri
294190000023 Gentamisin sülfat294190000039 Linkomisin’in diğer türevleri; bunların tuzları
294190000047 Sefuroksim aksetil
294190000048 Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları
294190000051 Netilmisin sülfat
294190000059 Diğer antibiyotikler
300190200000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan menşeli diğer
maddeler
300190910000 Hayvan menşeli heparin ve tuzları
300190989000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan menşeli diğer
maddeler
300212000012 Aglutinan serumları
300212000013 Gamma-globulin
300212000021 Hemoglobin
300212000022 Kan globulinleri
300212000023 Serum globulinleri
300212000029 Diğer kan fraksiyonlarının diğerleri
300213000000 Karışım olmayan bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya perakende satışa
uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış
300215000000 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış
bağışıklık ürünleri
300219000000 Bağışıklık sağlayan diğer ürünler
300220001000 Çocuk felci aşıları
300220002011 Kızamık aşısı
300220002013 BCG aşısı
300220002014 Karma aşı (DBT)
300220002019 İnsanlar için kullanılan diğer aşılar
300290501019 Diğer fermentler
300290509000 Diğer mikroorganizma kültürleri
300290900019 Diğer aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürler
300310000000 Penisilanik asit bünyeli penisilinler/türevleri veya streptomisinler/türevlerini
içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)
300320000000 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)
300390000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış diğer
ilaçlar; dozlandırılmamış, ambalajlanmamış
300410000000 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri (dozlandırılmış veya
perakende satış için)
300420000000 Antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için
ambalajlanmış)
300431000000 İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış)
300432000000 Böbreküstü bezi hormonlarını, türevlerini ve yapısal benzerlerini içeren ilaçlar;
dozlandırılmış veya perakende için
300439000000 Antibiyotik içermeyip, diğer hormonları / 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri
içeren ilaçlar (dozlandırılmış, perakende)
300449000000 Alkaloidleri veya türevlerini içeren diğer ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende
satış için ambalajlanmış
300450000000 Vitaminleri veya 29.36 Pozisyonundaki diğer ürünleri içeren diğer ilaçlar
(dozlandırılmış, perakende için)
300490000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan
diğer ilaçlar; dozlandırılmış, ambalajlanmış
300590999000 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan diğer eczacılık maddeleri (diğer maddelerden)300620000000 Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler
300630000011 Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri
300630000012 Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar
300660000000 Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği
önleyici kimyasal müstahzarlar
382499580000 Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler)
Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler
Kan ve Kan Ürünleri
Hematopoetik hormon/faktör, plazma ve kan ürünlerinin rekombinant ve benzeri teknolojiler ile
üretilmesi
Plazmadan ayrıştırılarak saflaştırılmış olan çeşitli pıhtılaşma faktörleri (albümin, immünoglobulin
ile fibrin yapıştırıcılar vb.)
Evrensel (Universal) kan ürünleri ve yapay kan
Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler
Hedef biyoajanların (biyolojik ilaç, uygun belirteç saptanması, teşhis veya tedavi için antikor,
biyomoleküllerin üretimi ve belirlenmesi gibi) tasarımı ve kullanımında moleküler biyoloji ile diğer
disiplinlerin ortak yapacağı çalışmalar
Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi
Yeni biyoteknolojik ilaçların (biyoteknolojik yöntemler ile geliştirilen orjinal terapötik
proteinler/ilaçlar) geliştirilmesi ve İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) uygun pilot üretimi
Biyobenzer ilaçların (biyolojik, fiziksel, kimyasal ve immünolojik özellikleri orijinal biyobenzer
ilaçlar) DNA dan itibaren geliştirilmesi ve İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) uygun pilot üretimi
Yeni ve biyobenzer ilaçların geliştirilmesi ve üretiminde kullanılan hücre hatları, kültür mediaları,
media katkı maddeleri
Biyobenzer ilaçların, TİTCK kılavuzuna veya uluslararası regülasyonlara göre uygun olarak test
edilmesine yönelik analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Diğer İlaç Teknolojileri
İlaç üretiminde gereken hücre dizisi, hammadde, Aktif Farmasötik İçerik (Active Pharmaceutical
Ingredient-API) ve etken maddelerin üretilmesi
Yenilikçi / değer katılmış eşdeğer ilaçların geliştirilmesi, ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları,
TİTCK/EMEA/FDA’de ilk eşdeğer ilaç olarak ruhsat alabilecek eşdeğer ilaçların geliştirilmesi
(antineoplastikler ve immünomodülatör ajanlar vd)
Lipozomlar, nanoteknoloji esaslı ürünler gibi biyolojik olmayan kompleks ilaçların benzerlerinin
geliştirilmesi
Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlar
Kişiselleştirilmiş Tıp (Tanı, Teşhis ve İzleme) Teknolojileri
Omik Teknolojiler: Genomik , Proteomik , Metabolomik yöntemler kullanılarak kişiye özel tıp
uygulamaları
Kök hücre ve kişiye özel hücresel tedaviler
Kişisel tıp uygulamalarına yönelik yenilikçi teknolojiler (Yeni nesil dizileme next generation
sequencing NGS vb.)
Aşı ve İmmünolojik Ürünler
Ülkemizde en yaygın görülen viral hastalıklara karşı koruyucu ve güvenilir aşıların geliştirilmesi
Ülkemizde en yaygın görülen bakteriyel patojenlere ve parazitlerine karşı aşı ve immünolojik ürün
tasarımı
Sentetik Biyoloji Yöntemleri kullanılarak geliştirilen aşı ürünleri
Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku / Organ Teknolojileri
İnsan dokusu ve organ rejenerasyonu teknolojileri; doku çipleri
Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm doku ya da organ iyileşmesi ve ECM yapıları
için hedef biyomalzemenin hücre ve hücre bileşenlerinden etkin/standart ayrıştırma yöntemleriHücrelerinden arındırılmış (deselülerizasyon ) yüksek oranda biyoaktif ve rejeneratif özellikteki
doku ve organ platformları
Kardiyovasküler uygulamalar için rejeneratif biyomalzemeler
Deri uygulamalarına yönelik biyomalzemeler
Sentetik biyoloji yöntemleri kullanılarak geliştirilen biyomalzemeler
Yeniden modellemeyi (remodelling ) etkin olarak temin edecek düzeyde iyileştirme yeteneğine
sahip biyomalzemeler(Ek:RG-27/02/2021-31408) Ek-3
Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
300640000013 Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri
300640000018 Diğer dişçi çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri
900130000000 Kontakt lensler
900150410000 Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, her iki yüzü de işlenmiş, diğer
maddelerden
900150800000 Diğer gözlük camları; görme kusurunun giderilmesine mahsus, diğer
maddelerden
900410910000 Plastik camlı güneş gözlükleri
900410990000 Diğer güneş gözlükleri
900490100019 Plastik camlı diğer gözlükler
901831900013 Diğer maddelerden tıpta kullanılan şırıngalar
901832100011 Metalden boru şeklinde şırınga iğnesi (bir kullanımlık)
901832100019 Metalden boru şeklinde diğer iğneler
901832900000 Cerrahi dikiş iğneleri
901839000011 Serum ve kan verme seti kanülü
901839000014 İdrar sondası – nelaton
901839000015 İdrar sondası – foley
901839000017 Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
901839000018 Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)
901839000021 Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için
901839000022 Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik
olanlar
901839000039 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan kanül, katater benzeri
diğer aletler
901849100000 Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bilenler, diskler, delici uçlar vs.
901849900000 Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar
901850100000 Göz tıbbına ait optik olmayan diğer alet ve cihazlar
901850900000 Göz tıbbına ait optik diğer alet ve cihazlar
901890100011 Kan basıncını ölçmeye mahsus elektronik tansiyon aleti
901890200000 Endoskoplar
901890300011 Böbrek makineleri
901890300013 Diyaliz ve fistula setleri
901890300019 Diğer böbrek dializ cihazları (böbrek makinası ve diyalizörler)
901890400000 Diyatermi cihazları
901890500011 Transfüzyon ve infüzyon cihazları
901890500012 Kan torbaları
901890500019 Tıp bilimlerinde kullanılan diğer transfüzyon ve infüzyon aparatlar
901890750000 Sinir stimilasyonu cihazları
901890840012 Her nevi bisturiler
901890840019 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar
901920000018 Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs
cihazları901920000025 Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs
cihazlarının aksam ve parçaları
902110900012 Kırıklara mahsus kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar
dahil) (paslanmaz çelikten)
902129000000 Protez diş bağlantı parçaları
902131000000 Suni eklemler
902139900011 İnter – okiler lensler
902139900012 Kalp kapakçıkları
902139900013 Diğer uzuv ve organ iç protezleri
902139900014 Diğer uzuv ve organ dış protezleri
902139900019 Vücudun suni diğer parçaları
Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler
BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar
Sağlık sektörüne yönelik üç boyutlu yazıcı teknolojileri
Tıbbi bilgi sistemleri, kablosuz sistemler, bilgisayar destekli tanı sistemleri (görüntüleme cihazları
hariç), cihaz ağları ve sistemleri
İmplant mikroçipler: RFID ve EPR implant çipler
Sanal gerçeklik sistemleri ve 3 boyutlu eğitim ve tedavi simulatörleri
Ağ tabanlı cihazlar: cep tipi ultrason cihazı vb.
Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Ultrason cihazları
Biyomedikal görüntüleme fantomları
Alfa, beta, gama ışınlı tıbbi cihazlar; X ışın tüpler ve jeneratörler, detektörler, transdüserler
Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları
Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri
Ultra hızlı tarama cihazları
Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama sistemleri, halografik
görüntüleme
Görüntü analiz, modelleme ve görselleştirme yöntemleri
Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı diğer tıbbi görüntüleme sistemleri
Mikrodalga Görüntüleme Sistemleri
İyonize tabanlı görüntülemeyi minimize edecek yeni nesil cihaz tasarımları
Yeni Nesil Protez ve Ortez
Ortopedik cihazlar ve protezler, ortopedik/kırıklara mahsus cihazlar, çiviler, plakalar, greftler , suni
eklemler
Hareket sistemleri destek üniteleri , dış iskelet (ekzoskeleton ) robotları
Robotik ekstremiteler (akıllı malzemelerden üretilmiş, hafifleştirilmiş ortezler)
Daha hafif, antimikrobiyal , kemikle entegre olabilen ve benzeri özelliklere sahip ortez malzemeleri
Beyin bilgisayar arayüzü ile protez/ ortezler (EEG ve diger biyofiziksel/fizyolojik islev sinyalleri
alabilen; serbest, gürültülü ortamda anlamlı ve sürekli sinyal alabilen)
Miyo Elektronik Protezler
Sinir Uyarılı Protezler (Sinir sistemine doğrudan entegre edilebilen perifer ve/veya merkezi kronik
protezler)
Sinir Yongası (Sinir ucuna takılan vücut içinden enerji hasat eden biyo uyumlu kablosuz
haberleşebilen mikro devreler)
Cilt Altı Sinir Elektrotları (Mikro, nano boyutta sinir lifleri ile bağlantı kurabilen, yüksek
hassasiyetli, biyouyumlu)Sensör Geri Beslemeli Kontrol ve Yazılımlar (Kuvvet, basınç, sıcaklık, nem, sertlik, titreşim
ölçümü, yüksek dokunma duyusu)
Yüksek Verimli Eyleyiciler
Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri
Nanoteknoloji içeren amaçları farklılaştırılmış, hastalarda kullanılan iyileştirici özellikte olan
malzemeler (bandaj, yara bantları, jeller, göz içi lens, vb.)
Fonksiyonel ve/veya akıllı malzemeler (polimerik vidalı plakalar, termal ameliyat iplikleri,
embolizasyon malzemeleri vb.)
Yenilikçi İmplantlar
Akıllı implantlar : Sinyal üretebilen ve iletebilen, kontrollü ilaç salgılayabilen ve benzeri özelliklere
sahip
Fonksiyonel implantlar (ICD Implantable cardioverter defibrillator ), implant çip tasarımı, gömülü
tasarım, implante edilebilir sensörler, biyosinyal toplama ve işleme
Beyin implantları (Nöro çipler, beyin bilgisayar bulut arayüzleri)
İmplante edilebilir destek sistemleri (insülin sistemleri, minyatürizasyon vb.)
Yeni nesil, kontrollü ilaç salımlı implantlar ve damar grafitleri
Biyonik rehabilitasyon ve destek implantları
Tanı Kitleri
Genomik , proteomik ve metabolomik tabanlı markörlerin (enfeksiyon hastalıkları, doğum öncesi ve
sonrası tarama ve tanı, genetik hastalıklar dahil) tespiti ve mevcut/yeni markörler ile tanı
kitlerinin/cihazları
Biyokimya, hormon, metabolizma, seroloji ve mikrobiyoloji alanlarında tanı kitleri, cihazlar,
yazılımlar ve referans materyaller
Histopatoloji, sitoloji ve akış sitometri kitleri, bu alana hizmet eden cihazlar ile hematoloji kitleri ve
cihazları, bunlara ait yazılımlar ve tüm bu kalemlere ait referans materyaller
Robotik Cerrahi Teknolojileri
Paralel/çok eksenli robot sistemleri
Haptik özellikli, dokunma geri bildirimli, çok eksenli el kumandası
Uzaktan cerrahi amaçlı haberleşme modül ve protokolleri
Cerrahi / anatomi / biyofizik / fizyoloji simülatörleri
Robotik cerrahiye uygun bipolar ve monopolar elektro cerrahi modülleri, lazer kesiciler, ses,
iyonlaştırıcı kaynaklar(Ek:RG-27/02/2021-31408) Ek- 4
Bilgisayar, Elektronik ve Optik Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
844331000000 Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan
makinalar; bilgiişlem/networke bağlanabilen
844332101000 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen ink jet tipi yazıcılar
844332109019 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen diğer yazıcılar
847130000000 Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık=<10 kg.
847150001000 Sivil hava taşıtları için numerik bilgi işlem birimleri
847150009000 Diğerleri için numerik bilgi işlem birimleri
847160609000 Diğer yerlerde kullanılan klavyeler
847160701000 Sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri
847160709011 Optik okuyucular
847160709014 Mouse
847160709016 Digitizer
847160709019 Diğer giriş/çıkış birimleri
847170209000 Diğer yerlerde kullanılan ana bellek birimleri
847170509000 Diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü
847170709000 Diğer yerlerde kullanılan diğer disk birimleri
847170989000 Diğer yerler için diğer bellek birimleri
847180000000 Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri
847290300000 Otomatik vezne makinaları (ATM’ler)
847330200000 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası
847330800000 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası
851711000000 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
851712000011 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
851718000019 Diğer telefon cihazları; diğerleri
851761001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları; hücresel ağ
için olan
851762001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için
makina; hücresel ağ için olan
851762009000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için
makina; diğerleri
851769100000 Görüntülü telefon cihazları
851770000000 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus
diğer cihazlar için aksam ve parçalar
851810959000 Diğer mikrofonlar ve bunların mesnetleri
851821000000 Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler
851822000000 Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler
851829950000 Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte edilmiş/edilmemiş
851830951000 Sivil hava taşıtları için kulaklıklar, bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren
setler
851830959000 Diğer kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren diğer setler851989000000 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar
852190000000 Diğer video kayıt ve gösterme cihazları
852351100000 Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar (kayıt yapılmamış)
852352009000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken diğer akıllı kartlar
852580190011 Yalnız görüntü veren diğer televizyon kameraları
852580190012 Hem ses hem görüntü veren diğer televizyon kameraları
852580910000 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen kameralar
852580990000 Görüntü kaydedici diğer kameralar
852610000012 Meteorolojik radarlar
852610000019 Diğer radarlar
852691800013 Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları
852691800019 Diğer telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları
852692002000 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar
852692009014 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri, kablosuz
ateşleme/tetikleme sistemleri
852692009019 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri (kablosuz
ateşleme/tetikleme sistemleri hariç)
852721200000 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal
alan ve çözen, harici güç kaynaklı
852852100000 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem
makinalarında kullanılan diğer monitörler
852852910000 LCD monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile
kullanılmak üzere tasarlanmış
852859000000 Diğer monitörler
852862000000 Projektörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak
üzere tasarlanmış
852871910000 Diğer TV alıcıları; internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, mikro-işlemci
esaslı aygıtı olan
852910809000 Diğerleri için anten filtreleri ve separatörler
852910959019 Antenlere ait diğer aksam ve parçalar
852990659000 Radyo, televizyon, radar cihazları vb. cihazların birleştirilmiş elektronik aksam ve
parçaları
852990920000 Diğer televizyon kamerası, monitör, projektör, TV alıcı cihazları, radyo yayınları
alıcı cihazlarının diğer aksam – parçası
853110300019 Binalar için hırsızlığa ve yangına karşı alarm vb. cihazlar
853400110019 Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer baskılı devre
853400190011 Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit elastiki baskılı devre
853400190019 Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit diğer baskılı devre
853400900019 Diğer pasif elemanlı diğer baskı devreler
854110000019 Diğer diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç)
854129000012 Bacakları takılmış transistörler (güç>1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)
854129000019 Diğer transistörler (güç >1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)
854140100000 Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil)
854140900012 Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples)
854140900015 Işığa duyarlı yarı iletken fotovoltaik (solar) hücreler854140900019 Işığa duyarlı yarı iletken diğer tertibat
854160000011 Kristal ve seramikten filtreler
854160000019 Diğer monte edilmiş piezo elektrik kristaller
854231110000 Çok komponentli elektronik entegre devreli işlemciler ve kontrolörler(MCO);faslın
9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilen
854231190000 Elektronik entegre devreli diğer işlemciler ve kontrolörler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4)
nolu notunda belirtilmiş olan
854231900000 Elektronik diğer entegre devreler ve diğer işlemci ve kontrolörler
854232190000 Elektronik entegre devreli diğer bellekler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda
belirtilmiş olan
854232390000 Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM’lar) (bellek kapasite: >512
Mbit)
854232610000 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM’lar)
(bellek kapasitesi: <512 Mbit)
854232690000 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM’lar)
(bellek kapasitesi: >512 Mbit)
854232900000 Bellek; diğerleri
854233900000 Elektronik entegre devreli diğer yükselteçler
854239110000 Çok komponentli elektronik diğer entegre devreler (MCO); bu faslın 9 (b) (3 ve 4)
nolu notunda belirtilmiş olanlar
854239190000 Elektronik diğer entegre devreler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş
olanlar
854239900000 Diğer entegre devreleri
900190009100 Diğer kullanım için camdan mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar
900190009900 Diğer kullanım için diğer maddelerden mercekler, aynalar, prizmalar, optik
elemanlar
900219009000 Diğer optik cihazların diğer madde objektif mercekleri
900290001100 Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları
900290009100 Diğer kullanım için için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları
900510000000 Çift gözlü dürbünler
901210900011 Diğer elektron mikroskopları ve proton mikroskoplar
901310900019 Diğer teleskoplar, teleskopik cihazlar
901320000090 Lazerler (lazer diyodları hariç); silahlar için olanlar hariç
901420201900 Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik alet ve cihazlar
901420209900 Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren diğer alet ve cihazlar
901420801000 Diğer havacılık, uzay yolculukları için (elektrikli/elektronik) sistem
901480001000 Akustik ve ultrasonik iskandil aletleri, ultrasonik detektör
901480009011 Deniz ve nehir seyahatleri için elektronik alet ve cihazlar
901480009019 Diğer seyrüsefer alet ve cihazları
901490009900 Diğer seyrüsefer alet ve cihazların aksam ve parçaları
901580200019 Hidrolojiye ait elektronik alet ve cihazlar
901580801000 Oşinografi için elektrikli diğer alet ve cihazlar
901590001019 Elektrikli/elektronik arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, jeofizik alet ve
cihazlarının aksam, parça, aksesuarı
901590009000 Arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, jeofizik, meteoroloji alet ve
cihazlarının diğer aksam, parça, aksesuarı901730001000 Elektrikli veya elektronik mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar
901730009000 Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya elektronik olanlar hariç
901811000000 Elektrokardiyograflar (EKG)
901812000000 Ultrasonik tetkik cihazları
901813000000 Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
901819100000 İki/daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı
901819900011 Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)
901819900019 Diğer elektro teşhis cihazları
902140000000 İşitme cihazları
902150000011 Dahili kalp pilleri
902190100000 İşitme cihazlarının aksam, parça, aksesuarı
902214000000 Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı X ışınlı cihazlar
902219000000 Diğer X ışınlı cihazlar
902290200000 X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar
902519201100 Sivil hava taşıtları için elektronik termometre
902519201911 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olan elektronik termometreler
902519201919 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olmayan elektronik termometreler
902519802100 Sivil hava taşıtları için diğer termometre
902519802219 Kayıt edici tertibatı olmayan elektrikli termometreler
902519802900 Diğer termometreler
902610219000 Diğer kullanım için elektronik debimetreler
902610291000 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik
cihazlar
902620201000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar
902620209000 Diğer kullanım için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar
902620801000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar
902620802000 Sıvı ve gazlar için basınç kontrol anahtarları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar HARİÇ
902620808000 Sıvı ve gazlar için basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar; sivil
hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
902710100000 Elektronik gaz/duman analiz cihazları
902710900000 Diğer gaz ve duman analiz cihazları
902720000000 Kromatograflar ve elektroforez cihazları
902730000011 Spektrometreler
902750000000 Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)
902780110000 Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
902780170000 Optik ışınlı alet ve cihazlar, elektronik, diğer
902780990000 Fiziksel ve kimyasal analiz için diğer alet ve cihazlar
902790500000 Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme vb. özellikleri ölçen alet,
cihazl. aks.
902790800000 Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça ve aksesuar
902910002000 Elektronik veya elektrikli olan devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,
milometreler, pedometreler vb.
902920311000 Taşıtlar için elektronik/elektrikli hız göstergeleri
902920389000 Diğer hız göstergeleri ve takometreler903033309000 Gerilim/akım/güç ölçmeye/muayene etmeye mahsus elektronik diğer alet, cihazlar;
sivil hava taşıtların için olanlar HARİÇ
903082000000 Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar
903090009000 Elektrik miktarını ölçme, iyonlaşma ışınlarını tespit eden alet ve cihazların diğer
aksam, parçaları
903120001000 Elektronik/elektrikli deney standları
903149900000 Diğer optik alet ve cihazlar
903180809000 Diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinalarının diğerleri
903220001000 Sivil hava taşıtları için basınç kontrol cihazları (manostatlar);
903220009011 Diğer kullanım için elektronik basınç kontrol cihazları
903220009019 Diğer kullanım için diğer basınç kontrol cihazları
903281001000 Sivil hava taşıtları için hidrolik veya pnömatik alet ve cihazlar
903281009011 Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları
903281009012 Hidrolik veya pnömatik bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri
903281009019 Hidrolik veya pnömatik diğer alet ve cihazlar
903289000000 Diğer alet ve cihazlar
910221000000 Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri
950450000000 Eğlence merkezleri için video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt
pozisyonundakiler hariç)
Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler
Ekran Teknolojileri
Sıvı kristal cihazlı (LCD) ve/veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri
Elektrikli sesli ve/veya görsel sinyalizasyon cihazları
MikroLED ekranlar
Veri ve Yazılım Altyapısı Teknolojileri
Kişisel ve genel verilerin korunmasına yönelik olarak siber modül kit sistemleri
Büyük veri toplama platformu (veri doğrulama, veri bütünlüğü, veri mahremiyeti, veri etiketleme,
heterojen veri desteği)
Servis geliştirme platformu (PaaS (Platform as a service), SaaS (Software as a ervice), IaaS
(Infrastructure as a Service) yapıları)
Yapay görme, görüntü ve video işleme teknolojileri (yapay zeka temelli, analiz, tahmin ve karar
destek sistemleri)
Endüstriyel nesnelerin interneti platformu
Dijital İkiz teknolojileri
Blokzincir teknolojileri (ürün izlenebilirliği, dijital ürün pazarlama vb.) ve altyapısı
Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler
Lojistik ve tedarik için kullanılan insansız hava araçları (drone vb.) için aviyonik ve optimizasyon
sistemleri
Nesnelerin interneti uç cihazlarında 5G ve sonrası teknolojilerle performans artışı yakalanmasına
yönelik uygulamalar
Kablosuz ağlarda veri hacminin ve hızının yükseltilmesi
Karasal olmayan (havasal ve uzay ağları) ağlar ve uydu cihazları
Yeni nesil ağ yönetimi ve güvenliği uygulamaları
Otonom uygulamalarda (otonom araçlar, otonom servis cihazları ve benzeri) haberleşme ve
navigasyon performansı çalışmalarıCihazların, makinaların ve ekipmanların birbirleri ile haberleşme teknolojileri (Bluetooth, WiFi,
Zigbee, Thread, Z Wave vb.)
Yeni Nesil Akıllı Sensörler
Nesnelerin internet uygulamalarında kullanılacak MEMS/NEMS ve optik teknolojiler benzeri ileri
teknoloji gömülü sensör sistemleri
Uç koşullara dayanıklı sensörler
Uygulamaya göre yüksek duyarlılık ve çözünürlüğe sahip, maliyet etkin, güvenilir (reliable), güçlü
(robust), kendi kendine kalibre olabilen; hatalara, kayıplara, bozulmalara dayanıklı sensörler
Paketlenmiş, uzun ömürlü çalışabilen, buluta doğrudan bağlanabilen sensörler ve bileşenler
Programlanabilir, birden fazla uygulamayı çalıştırabilen, genişletilebilir, kolay konfigüre edilebilir
sensörler ve sensör dizinleri
Akıllı sensör sistemleri (Darbe, sıcaklık ve nem, su, akış, dokuanmatik, ultrasonik, ışık, konum,
hareket, görüntü vb. amaçlı üretilmiş)
LIDAR ve Infrared Sensörler
Giyilebilir Teknolojiler
Giyilebilen elektronik donanımlar, esnek elektronik donanımlar
Enerji hasadı veya depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlar
Buluta veri gönderebilen ve komut alabilen, nesnelerin internetine uyumlu giyilebilen teknolojiler
Mikroelektronik Teknolojileri
Güç elektroniği için kritik transistörler (IGBT (İzole Edilmiş Kapılı, İki Kutuplu Transistör),
MOSFET (Si MOSFET, SiC MOSFET, GaN MOSFET vb.))
GaN/SiC bazlı güç anahtarlama elemanları
Optoelektonik/Optonik komponentler
Uç bilişimi (Edge Computing)’ne uygun mikro bileşenler
Entegre Devreler (Grafik İşlemci Birimi-GPU, Ağ İşlemcisi-NPU, Uygulama İşlemcisi-AP,
Uygulamaya Özel Entegre Devreler-ASIC, Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri – FPGA, Güç
Yönetimi Entegre Devre-PMIC, Dijital Sinyal İşlemci-DSP, Yonga Üzerinde Sistem – SoC, AI Yonga
Seti, Haberleşme Devresi – CIC, RF entegre devreler-RFIC)
Güç amplifikatörleri
Modüldeki sistem (SoM)
Dijital ve analog sinyalleri işleyebilen devreler
Güçlü kimlik doğrulama için gerekli sayısal anahtarları koruyup yöneten ve kripto işleme sağlayan
güvenlik modülleri/devreleri/donanımları
Güç kontrol modülleri
Mikro, Piezo ve Linear aktüatörler
Sürücüler (IGBT (İzole Edilmiş Kapılı, İki Kutuplu Transistör), servo motor, senkron motor, asenkron
motor, kalıcı mıknatıslı senkron motor, LED, LCD vb.)
RF haberleşme teknolojilerine yönelik RF yarıiletkenler
5G cihazları (Modem, Router vb.) ile uyumlu mikro bileşenler
V2X (Araçtan Herşeye) Cihazları ile uyumlu mikro bileşenler
Osilatör
Nükleer Teknolojiler
Th, Li, U235 (%20’ye kadar zenginleştirilmiş) elementlerinin Cl ve/veya F tuzları
Hastelloy N, SiC, yüksek sıcaklık (650C) ve korosif ortamda uzun süre dayanacak paslanmaz çelik
alaşımlarıIsı, akış, basınç, seviye ve diğer sensörler (800C sıcaklık, korosif ve radyoaktif ortamda çalışabilecek
ve korosif ortamda uzun süre dayanacak paslanmaz çelik alaşımları vb. yapısal malzemeler
kullanılarak üretilen)
800C sıcaklık, korosif ve radyoaktif ortamda ve Th, Li, U235 (%20’ye kadar zenginleştirilmiş)
elementlerinin Cl ve/veya F tuzlarıyla çalışacak valf, pompa, ısı değiştirici (heat exchanger), ergimiş
tuz taşıyan borular
Moderatör grafit, Nötron reflektörü B4C, Li-7 izotop zenginleştirme teknolojileri
Radyasyon zırhları
Radyoaktif malzemeler üzerinde çalışılabilecek hot cell (sıcak hücre) teknolojisi
Tüm hattı ısıtacak elektrikli ısıtıcı teknolojisi (şerit ve manto formlarında)
Diğer Elektronik ve Yazılım Teknolojileri
Kimlik doğrulama teknolojileri
Lazer Teknolojileri (Hologram, lazer sensör)
Yaygın olarak kullanılan ara birimlerle uyumlu milli chipset (yonga seti) teknolojileri
Uzaktan bakım (remote maintenence) amaçlı haberleşme modülleri ve artırılmış gerçeklik
teknolojileri
Robotik süreç otomasyonu teknolojileri
Elektronik Burun (koku moloküllerinden yasa dışı unsurların tespiti) teknolojileri
Kızılötesi Dedektör teknolojileri
System-on-Chip teknolojileri
Yarı iletken malzeme teknolojileri
Yapay zeka ve derin öğrenmeye dayalı siber güvenlik teknolojileri(Ek:RG-27/02/2021-31408) Ek-5
Elektrikli Teçhizat Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
841451002000 Evde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya
çatı fan; gücü 125 W.ı geçmeyen
850110100000 Senkron motorlar; gücü <=18 W
850110939000 Diğer alternatif akım (AC) motorları; güç =< 37, 5 W.
850110999000 Diğer doğru akım (DC) motorları; güç =< 37, 5 W
850120009000 Diğer kullanım için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC) motorları; güç > 37,
5 W
850131001011 Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W
850131009011 Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W
850140202900 Diğer kullanım için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç <= 37.5 W
850140801100 Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); 750 W < güç < 7, 5 kW
850152209000 Diğer yerlerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 750 W < güç
=< 7,5 kW
850162009300 Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri;100 kVA <güç = < 375
kVA
850239801100 Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç < 100 kVA
850239801300 Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç > 100 kVA
850440301011 Kesintisiz güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem
makineleriyle kullanılacak olan)
850440301019 Diğer güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle
kullanılacak olan)
850440302000 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları
vb. için kullanılan statik konvertör
850440309000 Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinası vb.
için kullanılan statik konvertör
850440551000 Sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler
850440559000 Diğer kullanım için akümülatör şarj ediciler
850440829000 Diğer kullanım için redresörler
850440841000 Sivil hava taşıtları için invertörler; güç =<7, 5kVA
850440849000 Diğer kullanım için invertörler; güç =<7, 5kVA
850440889000 Diğer kullanım için invertörler; güç >7, 5kVA
850440901000 Sivil hava taşıtları için diğer statik konvertörler
850440909011 Kesintisiz diğer güç kaynakları (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
850440909019 Diğer statik konvertörler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
850520000000 Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler
850650100000 Lityumlu silindirik piller
850650900000 Lityumlu diğer piller
850720800000 Kurşun-asitli diğer akümülatörler
850750000000 Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri
850760000000 Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri
850790800000 Akümülatörlerin diğer aksam ve parçaları*
850811000011 Kendinden elektrikli vakumlu süpürge; gücü =<1500 Wat, toz torbasına sahip
veya toplama kapasitesi=<20 lt, gerilim>=110V851020000011 Elektrikli saç kesme makineleri
851030000000 Elektrikli epilasyon cihazları
851220000012 Her türlü farlar (monoblok farlar hariç)
851521000000 Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar
851650000000 Mikro dalgalı fırınlar
851680200011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine
monte edilmiş
851680800011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı diğer rezistanslar
853010000000 Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları
853080000011 Liman, hava meydan trafik kontrol kumanda cihazları
853120200000 Gösterge tabloları; ışık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)
853190000000 Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazlarının aksam ve parçaları
853224000000 Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)
853229000019 Diğer sabit kondansatörler
853321000019 Bağlantı bacakları olmayan diğer sabit rezistans güç kapasitesi=<20 w.
853530900012 Yük ayırıcıları (gerilim=>72, 5 kV)
853620900019 Diğer otomatik devre kesiciler (akım >63 amp.)
853630100000 Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım<16 amp.)
853641900000 Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı >2 amp.)
853649000011 Kontaktörler; anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı)
geçmeyen
853649000029 Diğer çeşit röleler
853650050000 Bir transistor ve lojik çip ihtiva eden elektronik anahtarlar (chip-on chip
technology)
853650110000 Basma düğmeli diğer anahtarlar (anma gerilimi=<60 v.)
853650190000 Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.)
853650800018 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için diğer
elektrik teçhizatı
853669300000 Baskı devreler için bağlantı ve irtibat elemanları
853669900018 Diğer çeşit fişler ve soketler
853670001000 Plastikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
853670002000 Seramikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
853670003000 Bakırdan konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
853670005000 Demir veya çelikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları
için
853690100000 Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları
853710910000 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.)
853710950000 Dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen); algılayan, bir cihaza takılmak için
tasarlanmış, gerilimi <= 1000 volt
853710980019 Elektriğin kontrol/dağıtımına mahsus diğer panolar, konsollar, masalar, kabinler
ve diğer mesnetler (gerilim =< 1000 v.)
853890910000 Diğer birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları
853890990012 Otomatik devre kesicilerin (gerilim =<72, 5 kv.) vakum tüpleri (8535.21 için)
853890990039 Diğer elektrik devresi teçhizatı aksam ve parçaları
853931900019 Sıcak katodlu diğer flüoresan ampuller
853950000000 LED ampuller
854320000000 Sinyal jeneratörleri
854370900012 Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri854370900013 Ses birleştirme üniteleri
854370900015 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)
854370900019 Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar
854442900000 Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri;
diğer yerde kullanılan*
854449931919 Diğer elektrik iletkenleri (diğer, gerilimi<=80 V. için)
854449991919 Diğer, gerilimi 1000V olan elektrik iletkenleri; diğerleri
854511000011 Ark ocağı için elektrotlar; fırınlarda kullanılmaya mahsus
854511000019 Fırınlarda kullanılan diğer elektrotlar
854890909000 Diğer makine ve cihazların elektrikli diğer aksam ve parçaları
900110101000 Camdan görüntü iletici kablolar
900110909900 Optik tarzda işlenmiş olan diğer maddelerden optik lifler, optik Iif demetleri ve
kabloları
940510985000 Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için adi metallerden aydınlatma cihazı
940540100000 Projektörler
940540390000 Plastikten diğer çeşit diğer elektrikli aydınlatma cihazları
*Yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılacak olanlar(Ek:RG-27/02/2021-31408) Ek-6
Makine Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
731512000011 Demir/çelikten diğer transmisyon zincirleri
840681000000 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, güç>40MW
840690900000 Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar
840810890000 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz. motoru; 1000 kW<güç=< 5000 kW
840820310000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW
840820350000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW<güç=<
100kW
840820370000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW
840890479000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 50 kW<güç=< 100 kW
840890619000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 100 kW<güç=< 200 kW
840890679000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 300 kW<güç=< 500 kW
840890819000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 500 kW<güç=< 1000 kW
840890859000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 1000 kW<güç=< 5000 kW
841013000000 Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW
841181001000 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç =< 5000 kW)
841199001000 Sivil hava taşıtları için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar
841320009000 Diğer yerlerde elle kullanılan sıvı pompalar
841330209000 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları
841330809000 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma
pompaları
841360209000 Diğer yerlerde kullanılan döner deplasmanlı hidrolik pompalar
841360619000 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ
pompaları
841370309000 Diğer yerlerde kullanılan ısıtmada/sıcak su temininde kullanılan salmastrasız
çarklı pompaları
841370519000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli, radyal
akışlı pompa; çıkış ağzı çapı>15 mm.
841370599000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli, radyal
akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.
841370759000 Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli, radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı
çapı>15 mm.
841410259000 Diğer yerlerde kullanılan döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts
tipi pompa
841410899000 Diğer kullanım için diğer vakum pompaları*
841430209000 Diğer yerlerde kullanılan soğutma cihazları için kompresör; gücü =<0, 4 kW
841430819000 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik
kompresör; gücü > 0, 4 kW
841430899000 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü > 0,4
kW
841459259000 Diğer yerlerde kullanılan eksenel (aksiyal) fanlar
841459359000 Diğer yerlerde kullanılan santrifüjlü fanlar
841480119000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli turbo kompresör
841480199000 Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli turbo kompresör841480229000 Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar,
debisi =< 60 m3/h
841510900011 Klima; pencere/duvar/tavan/zemine sabitlenecek, tek bir gövde, ayrı elemanlı
(split-sistem), değişken debili (VRF)
841520000000 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar*
841582009000 Diğer yerler için soğutma üniteli klimalar
841590009002 Klima cihazı split sistemlerinin dış üniteleri (değişken debili (VRF)) (sivil hava
taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
841590009012 Split sistemlerin iç üniteleri (klima cihazlarının) (sivil hava taşıtlarında
kullanılanlar hariç)
841590009019 Klima cihazlarının diğer aksam ve parçalar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar
hariç)
841780300000 Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz
841869001000 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler
841869009919 Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar*
841932000000 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular
841950800000 Isı değiştiricilerin (eşanjörler) diğerleri
841960000000 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler
841981200011 Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektrikli
cihazlar
841989989019 Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için diğer makine, tesis ve cihazlar
842129800011 Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus diyalizörler
842139251000 Sivil hava taşıtları için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
842139351000 Sivil hava taşıtları için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre
edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
842139359000 Diğer yerler için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için
makina ve cihazlar
842139851000 Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar; sivil
hava taşıtları için
842139859000 Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar
842199900019 Santrifüjler ile sıvıların/gazların filtre edilmesine/arıtılmasına mahsus makina ve
cihazların diğer aksam ve parçaları
842230000000 Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme,
içecekleri gazlandırma makineleri
842240000000 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya
mahsus makinalar dahil)
842290900011 Diğer paketleme/ambalajlama makinelerine ait aksam ve parçalar
842410000000 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
842641009000 Lastik tekerlekli kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar
842710100000 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma
yüksekliği=>1 m.
842710900000 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma
yüksekliği<1 m.
842720190000 Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m.
842810209011 İnsan taşıma için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları
842839909000 Diğer kullanımlar için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler
842840000000 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
842860000000 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları
842890710000 Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici
842890909000 Sivil hava taşıtlarında kullanılmayan diğer kaldırma vb. makina ve cihazlar842930000000 Skreyperler
842952100000 Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler
843351000021 Biçerdöverler; kendinden hareketli, biçme ağzı genişliği 2 m’yi geçen
843359110000 Kendinden hareketli silaj makineleri
843359850011 Pamuk hasat makinaları; kendinden hareketli
843360000011 Meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar
843920000000 Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar
844110709000 Kağıt kesme makinaları; fotoğrafçılık duşında kullanılanlar
844140000000 Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler
844180000019 Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar
844399100000 Baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası
844399909000
Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam,
parçası
844400100000 Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar
844400900000 Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları
844511000000 Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)
844512000000 Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)
844513000000 Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler
844519009019 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus diğer makineler
844520000011 Open – end eğirme makinaları
844520000012 Ring eğirme makineleri
844520000019 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus diğer makineler
844530000000 Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar
844540000019 Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus diğer makineler
844621000000 Dokuma makinesi (tezgahlar); motorlu, mekikli, kumaş genişliği>30cm.
844630000000 Dokuma makineleri (tezgahlar); mekiksiz, kumaş genişliği> 30 cm.
844711000012 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm
844712000012 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm
844720200012 Sanayi tipi düz örgü makineleri
844720800000 Diğer çözgülü örgü makineleri
844790000011 İşleme makineleri
844790000019 İplik, tül, dantela, file, püskül, ponpon imaline mahsus diğer makina ve cihazlar
844851900011 Örgü makinelerine ait iğneler
844859000019 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan diğer aksam; parçalar
844900001000 Şekilli/parça halinde keçe/dokunmamış mens. imal, finisaj makineleri, keçeden
şapka imaline mahsus mak., şapka kalıpları
845210190000 Ev tipi dikiş makineleri, sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları;
diğerleri
845221000000 Otomatik üniteli dikiş makineleri
845229000000 Diğer dikiş makineleri
845521000012 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makineleri (Sıcak ve kombine
haldeki sıcak ve soğuk hadde)
845522000000 Soğuk hadde makineleri
845710100000 Metal işlemeye mahsus yatay işleme merkezleri
845710900000 Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri
845730100000 Nümerik kontrollü çok istasyonlu transfer tezgahları
845811200000 Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri845811410000 Nümerik kontrollü tek milli otomatik yatay torna tezgahları
845811800019 Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay diğer metal işleyen torna
tezgahları
845891800000 Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları
846210100019 Nümerik kontrollü kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri
846693600000 84.56 ila 84.61 pozisyonlarındaki diğer makinalara ait aksam, parça ve aksesuar
846729200000 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen kendinden elektrik motorlu diğer
el aletleri
846729510000 Elle kullanılan köşe taşlayıcılar (Kendinden elektrik motorlu)
846729850000 Harici bir güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri
846781000000 Zincirli testereler
847050000011 Yazar kasalar (satış noktası terminalleri-POS makinaları)
847050000019 Yazar kasalar (diğerleri)
847710000000 Enjeksiyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus
847910000019 Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılan diğer makine ve cihazlar
847930900000 Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar
847950000000 Sınai robotlar
847982000000 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri
847989300000 Hidrolik maden direkleri (hareketli)
848120900000 Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları
848180400000 Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar
848180590000 Diğer process kontrol valfları
848180630000 Çelikten sürgülü valflar
848180730000 Çelikten globe (stop) valflar
848180790000 Diğer maddelerden globe (stop) valflar
848180870000 Diyafram valflar
848180990019 Borular, kazanlar, tanklar, depolar vb. diğer kaplar için diğer musluklar, valfler
(vanalar) ve benzeri cihazlar
848210100012 Bilyeli rulmanlar; 9mm<en büyük dış çap =<30 mm.
848210900012 Bilyeli rulmanlar; 52mm<en büyük dış çap= <100 mm.
848220000000 Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)
848230000000 Fıçı makaralı rulmanlar
848240000000 İğneli rulmanlar
848250000000 Silindirik makaralı rulmanlar
848280000000 Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar
848310211000 Sivil hava taşıtları için krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)
848310951000 Sivil hava taşıtları için diğer transmisyon milleri
848320000000 Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)
848330381000 Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için
848330801000 Sivil hava taşıtları için mil yatakları
848330809000 Diğer kullanım için mil yatakları
848340291000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri(sürtünme dişlileri hariç)
848340519012 Diğer kullanım için otomatik kumandalı dişli kutular
848340901000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları
848350200012 Kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden
848350800012 Kasnaklar; diğer maddelerden848390899019 Diğer metallerden dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları
(diğer kullanım için)
848620000000 Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus makine
ve cihazlar
870911900000 Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar
Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler
Servo Teknolojileri
Servo motor
Lineer servo motor
Seri/paralel elastik eyleyiciler
Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler
Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler
Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler
Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler
Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri
Veri toplama kartı
Gerçek zamanlı işletim sistemi
Harmonik dairesel ve benzeri redüktör teknolojileri
Planet screw, sonsuz dişli türü güç iletim modülü
Kablo tahrikli sistemler
Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)
Eklemeli İmalat Makineleri
Çeşitli kullanım alanlarına ve sektörlere yönelik üç boyutlu yazıcılar (sağlık sektörü hariç)
Hibrit imalat sistemleri
Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler
Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri
Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı
Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm
hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Metal toz serme yöntemleriyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm
hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri
En az 400 W’lık dinamik odaklama özellikli CW (continious wave) fiber lazer rezonatör ve optik
sistemi
Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi
Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler
10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri
Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi
Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler
Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri
İleri Döküm Teknolojileri
Mukavemeti yüksek yumru grafitli dökme demire (Compacted Graphite Iron-CGI) yönelik döküm
teknolojileri
Hassas döküm teknolojileri (Vakum hassas ve benzeri teknolojiler)
Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotları
Ulaştırma altyapılarında insanların, eşyaların veya ticari ürünlerin taşınmasına yönelik yarı otonom
veya otonom robotlar ve robotik sistemler Gıda sektöründe, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak zararlı, bozulmuş, son tüketim
tarihi geçmiş ve benzeri gıdaları tespit edebilen yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik
sistemler
Gıda hijyeni sağlamaya yönelik başta et ürünleri olmak üzere robotik kesim teknolojileri
Dikey tarım uygulamalarına yönelik otomasyon sistemleri
Tarımsal sistemlerde ilaçlama, gübreleme, sulama, gibi örtü altı üretimlerle hasat, çapalama,
ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere yarı otonom veya otonom robotlar ve
robotik sistemler
Diğer sektörlerde üretim sürecini kolaylaştıran, insan gücünü tamamlayan, riskleri ve maliyeti
azaltan yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler
*Otomotiv sanayine yönelik olanlar(Ek:RG-27/02/2021-31408) Ek-7
Ulaşım Araçları Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
840710009012 Diğer hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi >250 cm3
840820510000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kW
840820550000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kW<güç=< 100 kW
840820570000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kW<güç=< 200 kW
840820990000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kW
841112301000 Sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)
841122201000 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kW < itici güç =< 3730 kW)
841191001000 Sivil hava taşıtları için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam, parçalar
851140009000 Diğer kullanım için marş motorları
851150001000 Sivil hava taşıtları için diğer jeneratörler
851180009019 Diğer kullanım için diğer tertibat ve cihazlar
851230100000 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
851230900019 Sesli diğer işaret cihazları
851240000011 Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili)
851290900011 Aydınlatma cihazlarına ait olan diğer aksam ve parçalar
851290900012 Sesli işaret cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar
851290900013 Cam silicilere ait olan diğer aksam ve parçalar
860711000000 Çekici bojiler ve bissel bojiler
860719100000 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için dingiller (monte edilmiş/edilmemiş);
tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları
870220100000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar;
silindir hacmi>2500 cm3, kapasite>=10 kişi
870220900000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar;
silindir hacmi<=2500 cm3,kapasite>=10 kişi
870230100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir
hacmi>2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi
870230900000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir
hacmi<=2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi
870240000000 Sadece elektrik motorundan tahrikli taşıtlar; kapasitesi >=10 kişi
870332199011 Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<=2500 cm3)
870340100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici
güç kaynağından şarj edilenler HARİÇ
870350000000 Hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar;
harici güç kaynaktan şarj edilenler HARİÇ
870360100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici
bir güç kaynağından şarj edilenler
870380100000 Sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlar; yeni
870390000000 İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar
870821100000 Emniyet kemerleri; özel amaçlı, binek otomobilleri, insan taşımak için imal
edilmiş diğer motorlu taşıtlar için
870830100000 Özel amaçlı, eşya taşımak, insan taşımak için motorlu taşıtlar, traktörler,
motokültörlerin fren ve servo frenler ve aksamı
870830910000 Kara taşıtlarının frenleri ve servo – frenleri ve bunların aksam ve parçaları870840200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam, parçaları
870840500000 Kara taşıtlarının vites kutuları
870840910000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
870840990000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri)
870850200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için taşıyıcı aksları
870850200019 Kara taşıtların montaj sanayisi için diğer amaçlı aksları
870850350011 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için taşıyıcı aksları
870850350019 Kara taşıtların diğer amaçlar için aksları; diğerleri
870850550000 Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
870850910000 Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri)
870891350000 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri
870892200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve boruları
870893900012 Debriyajların aksam ve parçaları (montaj sanayinde kullanılanlar hariç)
870894200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri
870894200012 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon kolonları
870894200013 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için mekanik direksiyon kutuları
870894200014 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30
kg.)
870894350012 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon kolonları
870894350014 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)
870894990000 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun diğer aksam, parçası
870895100000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag)
870895910000 Motorlu taşıtlar için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag) ve aksam ve parçaları
(kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
871160900012 Motosikletler (mopedler dahil), sepetler; elektrik motorundan tahrikli, motor gücü
20 kW’ ı geçmeyenler
871410900000 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) diğer aksam, parça ve aksesuar
871690900012 Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları
880240009000 Diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)
880320000000 İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının
880330000000 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları
880390900000 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava taşıtlarına ait aksam, parçalar
880521000000 Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı
940110001000 Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri kaplanmamış)
940110009000 Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar
940190100000 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları
Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler
Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar
Yerel hizmetlere yönelik (kent temizlik işleri, peyzaj düzenlemesi ve benzeri) otonom veya yarı
otonom araçlar
Sağlık sektöründeki acil hizmetlere (ambulans, nakil, ilaç tedariği, kan tedariği ve benzeri) yönelik
otonom veya yarı otonom araçlar
Toplu taşımaya yönelik otonom veya yarı otonom araçlar
Özel amaçlı araç tasarımları (Yaşlı ve engellilere yönelik araçlar, dar yollara girebilecek itfaiye ve
kurtarma araçları, apron hizmet araçları, çok fonksiyonlu modüler yapıda araçlar vb.)
Şehir içi ulaşıma uygun, kolay park edilebilen küçük konsept araçlar (İki, üç veya dört tekerlekli
elektrikli/hibrit/fosil/alternatif yakıtlı)Otonom/Elektrikli tarım araçları
Kapalı alanlarda (tesis/kampüs içi, depo vb.) otonom lojistik araçları
Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri
İleri sürüş destek sistemi teknolojileri
Mekatronik ve elektronik kontrol teknolojileri (elektronik kontrol üniteleri ve entegre sistemler)
Sürücü destek ve güvenlik sistemlerine yönelik kullanıcı girdilerini algılayan ve geri bildirim
sağlayan insan makina etkileşim bileşenleri
Yeni Nesil Araç-Araç (V2V), Araç-Altyapı (V2I), Araç-Sürücü(V2D) ve benzeri V2X etkileşim
teknolojileri
Akıllı, güvenli, yapay zeka temelli otonom sürüş teknolojileri
İleri Malzeme Teknolojileri
Süper iletkenler (5G ve veri iletişimi için gerekli olan kablolar da dahil)
Fonksiyonel ve yenilikçi özelliklere sahip polimer matriks
Kendi kendini tamir eden (self repairing) ve şekil hafızalı (shape memory) malzeme teknolojileri
Termoset/termoplastik esaslı prepreg ve preformlar
Hibrit/sandviç kompozit malzemeler
Elyaf ve elyaf matriks arayüz uyumlaştırıcıları
Fonksiyonel ve yenilikçi TPE (Termoplastik Elastomer) ve TPV (Termoplastik Vulkanizat)
malzemelerden yenilikçi otomotiv parçaları
Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere alüminyum ve magnezyum gibi hafif metal ve alaşımdan
parçalar
Otomotiv sektörüne yönelik maliyet etkin, yüksek oranda geri dönüştürülebilir yeni nesil yüksek
mukavemetli çeliklerden (AHSS Advanced High Strength Steel) parçalar ve yenilikçi şekillendirme
ve üretim teknolojileri
Polimer Kompozitler (ekstrüzyon, enjeksiyon, RTM (Resin Transfer Molding) ve benzeri üretim
yöntemleriyle geliştirilmeleri) ve Polimer Kompozit Parçalar (ihtiyaç duyulan termal, mekanik,
kimyasal kararlılık, yüzey işlenebilirlik özelliklerine sahip)
Elektrikli araçlarda kullanılmak üzere yüksek performanslı termoplastikler (poliamid (PA), yüksek
performanslı silikonlar, polikarbonat (PC) v.b.) ve bunlardan üretilmiş elyaf takviyeli kompozitler
Polipropilen (PP), Poliüretan (PU), Polivinil klorür (PVC), Akrilonitril Butadien Stiren (ABS),
Polikarbonat (PC) temelli yüksek performanslı malzemelerden parçalar
Kendi kendini temizleyen araç boyaları ve araç camı kaplamaları, kendini tamir eden boyalar
Metal matriksli kompozitlerden fren diski, balata, baskı balata, piston, biyel kolu, elektrik kontak
parçaları
Segman, krank mili, dişli vb. parçalara yönelik kaplamalar
SiC, Quartz, vb. savunma ve havacılık sektöründe kullanılan elyaflar
Seramik matrisli kompozitler (CMC)
Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri
İleri batarya ve enerji yönetim sistemleri (akıllı batarya sistemleri, iklimlendirme sistemleri, enerji
depolama teknolojileri, yapay zeka, güvenlik yönetimi, veri işleme ve haberleşme, ölçüm ve
görüntüleme)
Şarj ekosistemi teknolojileri (taşınabilir, kablosuz, çok amaçlı, hızlı şarj istasyonları, modüler plug
in sistemleri, menzil uzatmaya yönelik sistemler )
Akıllı şebeke teknolojileri (araç ile şebeke arasındaki bağlantıyı fonksiyonel ve akıllı hale getirecek
V2G (araçtan şebekeye) teknolojiler)
Hava ve kara araçları için Lityum-Air, Lityum-İyon, Lityum-Sülfür batarya teknolojileri(Ek:RG-27/02/2021-31408) Ek-8
Diğer Sektörlere İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) Göre Ürünler
GTİP Kodu GTİP Tanımı
250300100000 Ham veya rafine edilmemiş kükürt
251990100011 Magnezyum oksit; saf
251990100012 Magnezyum oksit; saf olmayan
261710000000 Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri
380190001000 Metalo; grafitik bileşikler halindeki karbonlar/diğerleri
380190009000 Esası hamur, blok, levha/diğer yarı; mamul grafit/diğer karbon olan müstahzarlar
740311001000 Rafine edilmiş elektrolitik bakırdan katotlar ve katot parçaları
740311009000 Rafine edilmiş diğer bakırdan katotlar ve katot parçaları
740710000013 Rafine edilmiş bakırdan çubuklar
740911000014 Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo
741110100000 Rafine edilmiş bakırdan düz olan ince ve kalın borular
741991009000 Bakırdan döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş diğer
eşya
750210001000 Mond ve alaşımsız katot nikel
750890009019 Nikelden diğer eşya
760612110000 Aluminyum alaşımlarından içecek kutularının gövdelerinin imalinde kull. sac,
levha şerit; kare/dikdörtgen,kalınlık>0.2mm
760612990000 Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, kalınlık >= 6mm
760719900000 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnetsiz, 0.021mm <=kalın < 0,2 mm
780110000000 Rafine edilmiş kurşun
780199900000 İşlenmemiş diğer kurşun
790111001011 İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99
790112101011 İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; %99, 95=<ağırlık <% 99, 99
790112101012 İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; %99, 95 =<ağırlık <% 99, 99
790112109000 Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; %99, 95 = <ağırlık <% 99, 99
790112301000 Külçe çinko; %98, 5 = <ağırlık <% 99, 95
790120000000 Çinko alaşımları
820770370012 Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus elmastan veya aglomere
edilmiş elmastan iş gören kısımları
820810000000 Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar
830120000000 Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler
848041000000 Metaller/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları
848071000000 Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları
852351900000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken katı hal kalıcı
depolama aygıtları; kayıt yapılmış
930120000000 Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri
930630101000 Harp silahlarının (hafif makineli tabancalar) ait aksam, parça
930630300000 Harp silahlarına ait olan diğer mühimmat
930690100000 Harp silahlara ait mermiler ve mühimmat
940190800011 Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçalar