Sanayi Bakanlığı ile Aktif Yatırım Bankası Faiz Desteği Protokolü

SANAYİ BAKANLIĞI İLE AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
ARASINDA FAİZ DESTEĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

Taraflar
Madde 1- Bu protokol Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu
7.km) 2151. Cadde NO:154/A 06510 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Büyükdere Caddesi No: 163 34394 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
adresinde mukim Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.
Tanım
Madde 2- Bu protokolde yer alan;
a) Banka : Aktif Yatırım Bankasını,
b) Faiz desteği : Bakanlıkça ödenecek faiz miktarını,
c) Karar : 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararını,
ç) Bakanlık : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Teşvik belgesi : Faiz desteği içeren yatırım teşvik belgesini,
ifade eder.
Amaç ve Kapsam
Madde 3- Bu protokol, Karar uyarınca, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar,
stratejik yatırımlar ve araştırma-geliştirme yatırımları ile çevre yatırımlarının finansman
maliyetlerinin düşürülmesi için Bankanın kendi kaynaklarından veya dış kaynaklardan
kullandıracağı teşvik belgesinde kayıtlı yatırım harcamalarına yönelik en az 1 yıl vadeli yatırım
kredilerinde; Bakanlığın üstleneceği faiz desteği tutarına ilişkin olarak Bakanlık ve Banka
tarafından yapılacak işlemlere ilişkin genel esasları belirlemek için düzenlenmiştir.
Kredinin Kapsamı
Madde 4- Bakanlık tarafından teşvik belgesine bağlanan ve destek unsurları arasında
faiz desteği yer alan yatırımlar için; Banka kaynağından veya aracılık edilerek sağlanan dış
kaynaklardan bankaca yatırım kredisi kullandırılabilir.
Faiz desteği uygulamasına esas olacak kredi miktarı, sabit yatırım tutarının % 70’ini
geçemez.
Faiz desteği uygulanacak krediler asgari 6 ay anapara ödemesiz olup, faiz geri
ödemeleri üçer veya altışar aylık dönemler halinde yapılır.
Faiz Desteği Ödeme Başlangıç Tarihi ve Süresi
Madde 5- Faiz desteği, kredinin ilk geri ödemesinin (ödemesiz dönem faizi) yapılması
ile başlar.
Faiz desteği içeren teşvik belgesi kapsamı yatırımın finansmanı için açılan kredi, birden
fazla itfa planı çerçevesinde kullandırılabilir. Faiz desteği, her halükârda ilk itfa planına göre
kullanım tarihinden itibaren azami beş yıl süreyle uygulanır.
Faiz Desteği Miktarı
Madde 6- Bakanlıkça üstlenilecek faiz desteği miktarı, her bir itfa planı için ödenecek
faiz oranının;
a) Üçüncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
b) Dördüncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
c) Beşinci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,Finansal İşler Dairesi 2
ç) Altıncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, ArGe yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve
dövize endeksli kredilerde iki puanıdır.
Ancak, aracı kurumların uyguladıkları faiz oranları, bölgelere göre belirlenen faiz desteği
puanının altına düştüğünde, aracı kurumun uyguladığı oran dikkate alınır.
Teşvik belgesi bazında uygulanacak faiz desteği miktarı; üçüncü, dördüncü, beşinci ve
altıncı bölgelerde sırasıyla beşyüzbin, altıyüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin Türk Lirasını, ArGe ve çevre yatırımlarında beşyüzbin Türk Lirasını (22/06/2018 tarihinden sonra müracaat
edilerek ilk defa düzenlenen belgelerde faiz desteği, söz konusu tutarların iki katı olarak
uygulanacaktır.) ve stratejik yatırımlarda ise 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.
Döviz kredisi veya dövize endeksli kredi kullandırılması halinde, Bakanlıkça faiz
tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak
işlem yapılır.
Önceki Kararlar Çerçevesinde Düzenlenen Teşvik Belgelerine İlişkin Uygulama
Madde 7- Bu Karar yayımlanmadan önce yürürlükte bulunan Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkındaki 2006/10921 sayılı Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri ile
2009/15199 sayılı Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında kullanılan kredilerde,
teşvik belgesinin düzenlenmesine mesnet teşkil eden Kararlarda belirtilen pay, süre ve azami
destek miktarını aşmamak kaydıyla faiz desteği uygulanabilir.
2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca 01/01/2012
tarihinden sonraki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında kullanılan
krediler için, talep edilmesi halinde bölgelere göre 2012/3305 sayılı Karar ile belirlenen faiz
desteği miktarı ile payları uygulanabilir.
Kredi Başvurusu ve Kredi Talebinin Değerlendirilmesi
Madde 8- Faiz desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar yatırım süresi içerisinde
teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar için kredi kullanmak amacıyla
Bankaya müracaat ederler.
Kredi başvuruları Banka tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri,
Bankanın kendi iç mevzuatı ve kredi politikası doğrultusunda proje bazında değerlendirilir.
Kredi kullandırıldıktan sonra yatırımcı talebine istinaden Bakanlıktan faiz desteği talebinde
bulunulabilir.
Faiz desteği;
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından
sübvanse edilen krediler,
b) Teşvik belgesi düzenlenmeden önce kullandırılan krediler,
c) Kullanılmış makine ve teçhizat,
ç)Teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihinden önce gerçekleştirilen yatırım
harcamaları,
d) Yatırım süresi bitmiş teşvik belgesi kapsamında ilk kez yapılacak talepler,
e) 2006/10921 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca
düzenlenen teşvik belgeleri kapsamına 20/08/2009 tarihinden sonra ilave edilen yatırım
harcamaları,
için uygulanmaz.
İtfa Planı
Madde 9- İtfa planı, kullandırılan kredi miktarı, anapara ve faiz geri ödeme tutarları ile
Bakanlıktan talep edilecek faiz desteği miktarlarını içerecek şekilde Ek-1’de belirtilen formatta Finansal İşler Dairesi 3
düzenlenir. İtfa tarihleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının yirmibirini izleyen ilk iş
gününe rastlayacak şekilde belirlenir.
Protokolün yürürlüğe girmesini müteakip, faiz desteğine konu yatırım için kullandırılan
kredilere ilişkin faiz desteği uygulaması, itfa planının Bakanlığa gönderilmesiyle başlar. Ancak,
itfa planı bildirimi vadesine bir aydan az süre kalmış krediler için faiz desteği ödemesi bir
sonraki dönem yapılır.
Teşvik belgesi kapsamında faiz desteğinden yararlandırılarak kullandırılan kredinin,
dilimler halinde kullandırılması durumunda toplam kredi, azami süre ve azami faiz desteği
miktarını geçmemek üzere her bir dilim için yukarıda belirtilen dönemlere bağlı kalmak
kaydıyla farklı itfa planları hazırlanabilir.
Faiz Desteği Talebi
Madde 10- Bankaca proje bazında değerlendirme yapılarak uygun görülen yatırımlar
için kullandırılan kredilere ilişkin Ek-4/A veya 4/B’de belirtilen şekilde hesaplanan faiz desteği
talepleri Ek-2’de yer alan “Faiz Desteği Talep Çizelgesi” ile yatırımcı adına Banka Genel
Müdürlüğünce Bakanlığa (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) iletilir.
Kredi Kullandırımı
Madde 11- Banka, kendi uygulamaları ve düzenlemeleri doğrultusunda yatırım
seviyesine/hakedişe göre krediyi bir defada veya dilimler halinde kullandırabilir. Kredi
kullandırılmasına ilişkin belgelerin saklanması, gerekli durumlarda ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına ibraz edilmesi sorumluluğu Bankacılık Kanunu kapsamında Bankaya aittir.
İtfa Planındaki Değişiklikler
Madde 12- Kredi borcunun, vadesi bir yılın altına düşmemesi kaydıyla vadesinden önce
kapatılmak istenmesi, vade içerisinde kısmi ödeme yapılması ve beş yıllık süreyi aşmamak
koşuluyla vade uzatımı gibi itfa planı değişikliklerinin Bankaca da uygun görülmesi halinde,
hazırlanacak yeni itfa planı gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir.
Ekonomik gelişmelere bağlı olarak faiz desteği puan ve miktarında değişikliğe
gidilebilir. Yeniden belirlenen destek puanı ve miktarı yeni açılacak kredilere uygulanır.
Bakiyesi bulunan eski kredilere ilişkin uygulama şartları ise Bakanlar Kurulu veya
Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirlenir.
Faiz Desteği Aktarımı
Madde 13- Yatırımcı tarafından anapara taksiti ile faizin tamamının vadesinde
yatırıldığına dair Bankaca onaylı Ek-2’de yer alan liste, vadeyi takip eden 5 iş günü içerisinde
Banka Genel Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yatırımcının muaccel olmuş
vergi ve/veya sigorta prim borcu bulunması halinde ilgili kuruma, borcu yoksa takip eden ayın
son iş gününe kadar faiz desteği yatırımcı adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığı
ile Banka Genel Müdürlüğüne aktarılır ve Bankaya faiz desteği ödemesine ilişkin liste
gönderilir. Faiz desteği, aktarımın gerçekleştiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının kredi
kullandığı şubedeki mevduat hesabına yatırılmak zorundadır.
Yatırımcının Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcunun veya tahsilat dairelerine vergi
borcunun bulunması halinde faiz desteği ödemesi yapılmaz.
Faizin İtfa Planında Belirtilen Tarihte Ödenmemesi
Madde 14- Kullandırılan kredinin anapara ve faizin itfa planında belirtilen tarihte
ödenmemesi halinde bu durum Bankaca Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz desteği
ödemeleri durdurulur.
Yatırımcılar tarafından vadesinde ödenmeyen, ancak kredinin donuk alacak olarak
nitelendirilmeden önceki süre içerisinde tahsil edilen kısmına ilişkin olarak Bakanlıktan faiz Finansal İşler Dairesi 4
desteği talebinde bulunulamaz. Bu süre içerisinde işleyen faiz ile diğer masraflar Bankaca
yatırımcıdan tahsil edilir.
Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini, kredinin donuk alacak olarak
nitelendirilmeden önceki süre içerisinde yerine getirdiğinin Bakanlığa bildirilmesi durumunda,
faiz desteği başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin
bildirimi takip eden dönemler için tekrar başlatılır.
Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin ikinci defa yerine getirilmemesi halinde faiz
desteği uygulamasına bir daha başlanmamak üzere son verilir.
Birden fazla itfa planı bulunan kredilerde, itfa planlarının herhangi birindeki
aksaklıklardan kaynaklanan uygulamalar tüm itfa planlarına uygulanır.
Kredilerin Temerrüt Hali
Madde 15- Banka, anapara veya faizin yatırımcı tarafından vadesinde yatırılmayıp,
donuk alacak haline gelen kredi için Bakanlıktan hiçbir şekilde faiz desteği talebinde
bulunamaz.
Yatırımın Devri
Madde 16- Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi
durumunda, devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve
krediyi veren Bankaca da uygun görülmesi halinde, eski itfa planındaki vade ve azami faiz
desteği miktarı değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz
desteği ödemesi yeni yatırımcıya yapılır. Aksi takdirde, faiz desteği uygulaması durdurulur.
Yatırımcının ve Bankanın Sorumluluğu
Madde 17- Yatırımcı, Bankaya sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan
sorumlu olup, kullandığı kredinin, kredi taksidi, faiz desteği tutarı dahil tüm faizi ve vadesinde
yatırılmayan (kredi anapara taksidi, faiz) ödemelerden kaynaklanan gecikme faizi ile diğer
masrafları ödemekle yükümlüdür.
Banka, kredilerin teşvik belgesi kapsamı yatırım için kullandırılmasıyla yükümlü olup,
Bakanlıkça istenen veri ve bilgileri yazı ekinde iletmekten ve Bakanlığa sunmuş olduğu bilgi ve
belgelerin doğruluğundan sorumludur. Ek-1 ve Ek-2’yer alan bilgiler hem resmi yazı hem de
online olarak excel formatında, Ek-3’de yer alan bilgileri ise sadece online olarak, her bilgi
alanı “;” işareti ile bölünmüş şekilde “txt” formatında Bakanlığa gönderilir.
Kredinin amacına uygun olarak kullanılmadığı hususunda tereddüt olması halinde,
Banka kendi elemanları aracılığıyla tespit yapabileceği gibi yatırımcıdan Yeminli Mali Müşavir
Raporu da isteyebilir. Bu kontroller sonucu kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti
halinde bu durum Bakanlığa bildirilir ve o güne kadar ödenen faiz desteği miktarı 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan
Bakanlıkça tahsil edilir.
Bankaca, Karar ve protokolde belirlenen şartların dışında kredi kullandırılması, kredinin
amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesine karşın Bakanlığa bildirilmemesi ve/veya faiz
ödemesi ile ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, Bakanlıkça ödenen faiz desteği
tutarına Bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz oranı uygulanmak suretiyle Bankaca
tespit edilecek meblağın Bakanlığın bu yöndeki tebligatını takiben beş iş günü içerisinde
bütçeye gelir kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nezdindeki TR 35 0000 1001 0000 0350 1540 23 no’lu hesabına Banka tarafından yatırılır. Aksi
takdirde söz konusu meblağ Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek
talimata istinaden Bankanın karşılık hesabından virman yapılmak veya diğer hukuki yollar
kullanılmak suretiyle tahsil edilir.Finansal İşler Dairesi 5
Protokoldeki Değişiklikler ve Yetkili Mahkemeler
Madde 18- Taraflar, bu protokolün uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunları
karşılıklı iyi niyet esasına dayanarak çözümlemeyi ve gerektiğinde karşılıklı mutabakatla
protokolde değişiklik ve ekler yapmayı kabul ederler. Taraflar arasında bu protokol nedeniyle
doğacak her türlü ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Taraflardan birinin herhangi bir sebeple protokolü feshetmesi halinde, Bankaca, faiz
desteği yararlanma süresi sona erene kadar Ek-2’de yer alan “Faiz Desteği Talep Çizelgesi” ile
yatırımcılar adına faiz desteği talebine devam edilir.
Adresler
Madde 19- Bu protokolün uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar
için tarafların yukarıda yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir. Bakanlık ve
Banka bu adreslerdeki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, Tebligat
Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.
Yürürlük Tarihi
Madde 20- İki nüsha olarak hazırlanan işbu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
İmza tarihi: …./ 07 /2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdür V.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğ

Abone Olun!

Yatırım Teşvik Belgesi, ISO Kalite ve CE Belgeleri, Turizm Yatırımları Hakkında Bilgilendirilmek İçin Bültenimize Üye Olun!

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.