Çevre İzni

Çevre İzni Nedir?

Devlet tarafından kanun gereğince   alınması zorunlu bulunan hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren ,bu kapsamda faaliyette bulunan tesislere verilen izindir.

Çevre İzin Lisansı Nedir?

Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, Atık Yakma ve Birlikte Yakma, İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma), Düzenli Depolama, Atık Ara Depolama, Tıbbi Atık Sterilizasyon, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Gemi Geri Dönüşümü, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama, Tanker Temizleme, Hurda Metal/ ÖTA İşleme, ÖTA Geçici Depolama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul, PCB Arındırma lisans konularıyla ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.

Geçici İzin Belgesi Nedir?

İşletme tesislerinin faaliyette bulunabilmesi adında çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeye denmektedir.

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ve çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (enerji endüstrisi, madencilik ve yapı malzemeleri endüstrisi, metal endüstrisi, kimya ve petrokimya endüstrisi, yüzey kaplama endüstrisi, orman ürünleri ve selülöz tesisleri, gıda endüstrisi tarım ve hayvancılık, atık yönetimi, maddelerin depolanması dondurulması ve boşaltılması faaliyeti yürüten tesisler)  faaliyette bulunabilmeleri için  öncelikli olarak geçici faaliyet belgesini temin etmesi mecburidir. Birof Danışmanlık geçici belge alma sürecinde gerekli evrak ve başvuruları yaparak belgenin temin edilmesini sağlayıp belge süresinin bitiş tarihini takip ederek süre bitimi gerçekleşmeden yatırımcıya bilgi verir.

Geçici Faaliyet Belgesi Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Geçici faaliyet belgesine sahip olan işletmeler belgenin başlangıç tarihinden itibaren 1 sene içerisinde çevre izin veya çevre izin lisans belgesini almak zorundadır. Birof Danışmanlık geçici belgenin süresinin bitişine yakın çevre izin ve lisans belgesi için başvuru evraklarını hazırlamaya başlar.

Geçici Faaliyet Belgesi Alımındaki Süreç Nasıl İşletmektedir?

 Geçici Faaliyet Belgesi alınması için gerekli olan evraklar eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra yetkili merciiye elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda başvuru yapılır. Birof Danışmanlık evrakları eksiksiz ve hatasız olarak tamamlayarak ilgili merciiye başvuru yapar. Yetkili mercii 30 gün içerisinde gerekli olan incelemeleri yapar. Uygun bulunması takdirde 1 yıl geçerli olmak suretiyle Geçici Faaliyet Belgesi verilir.

Yapılan inceleme sonucu eksik evrak tespit edilirse 60 gün eksikliklerin giderilmesi için süre verilir. Eksikliklerin giderilmesinin ardından evraklar yetkili mercii tarafından 20 gün içerisinde incelenir. Eksikler doğru bir şekilde tamamlanmış ise 1 yıl geçerli olmak kaydıyla Geçici Faaliyet Belgesi verilir. Eksikler tamamlanmamış veya yanlış olarak hazırlanmış ise uygun değildir olarak değerlendirilip Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu reddedilir. Bu red hem zaman kaybına hem de maddi yönden kayıp yaşanmaması için profesyonel destek alınması gerekmektedir, Birof Danışmanlık bunun için doğru bir adrestir.

Geçici Faaliyet Belgesini Aldıktan Sonraki Aşama Nedir, Nasıl İşlemektedir?

Geçici Faaliyet belgesini aldıktan sonraki işlem 1 yıl içerisinde Çevre İzin/ Çevre İzin Lisansının alınmasıdır. Geçici Faaliyet Belgesinin süresinin bitmesine yakın Çevre İzni/ Çevre İzin ve Lisansı Prosedürü izlenerek gerekli belge ve bilgilerle yetkili merciye başvuru yapılır. Yetkili mercii 60 gün içerisinde dosya evraklarını inceler. Uygun bulunması takdirde Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenir.

Evraklarda eksiklik tespit edilmiş ise eksikliklerin giderilmesi için 90 gün süre verilir. Eksik evrak dönüşü uyun görülür ise belge düzenlenir. Birof Danışmanlık bu sürecin takip edilmesini gerçekleştirir ve Birof Danışmanlık sizin için evrakların düzenleyip yetkili merciiye başvuruyu gerçekleştirir.

Geçici Faaliyet Belgesi Hangi Durumlarda İptal Olur?

Yetkili merciiler tarafından öngörülen süreler içerisinde başvurunun yapılmaması durumunda, eksikliklerin tamamlanmayıp yetkili birime gönderilmemesi halinde Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. Başvurunun uygun bulunmaması durumu da belgenin iptal olma sebebidir.

Geçici Faaliyet Belgesinde gösterilen faaliyetler haricinde faaliyette bulunan veya başvuruda bulunulan faaliyetin aksine faaliyette bulunulduğu tespit edilen tesislerin belgeleri iptal olur ve idari yaptırım uygulanabilir.

Çevre İzni ve Çevre İzin Lisansı Vermeye Yetkili Merciler Nerelerdir?

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ve kirletici etkisi olan işletmeler için Çevre Bakanlığı yetkili mercidir.

Çevre İzni ve Çevre İzin Lisansı ücreti ne kadardır?

Çevre İzni ve Çevre İzin Lisansı ücreti yapılan faaliyete göre değişiklik göstermektedir. Bu ücret tutar her yıl bakanlık tarafından belirlenmektedir. Belirlenen ücretler bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenmektedir.

Çevre İzni ve Çevre İzin Lisansı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre İzni ve Çevre İzin Lisansı Süresinin Dolması Durumunda Nasıl Yenileme Yapılır?

İşletmeler belgenin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, belgenin sona eriş tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmalıdır. Beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Birof Danışmalık uzun yıllardır yürütmekte olduğu izin ve lisans çalışmalarıyla önde gelen isimlerden olmuş ve süreç takibinin profesyonel olarak sağlamaktadır.

Çevre İzin veya Çevre İzin Lisansı olan İşletmenin Hangi Değişikliklerde Yenilenmesi Gerekir?

İşletmenin bulunduğu tesisin yer değiştirmesi, faaliyet konusunda değişikliğe gidilmesi, tesisin yakıtının ya da yakma sisteminin değişmesinin, tesisin toplam üretim ya da artık tüketim hacminin en az üçte bir oranında artması ve işletmenin toplam yakma/anma ısıl gücü üzerindeki değişikliler durumunda yenilenmesi gerekmektedir.  Daha detaylı bilgilendirme ve doğru bir rehberlik için Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Çevre İzin veya Çevre İzin Lisansı olan İşletmenin Faaliyetine Son Vermesi Durumunda İzleyeceği Yol Nedir?

Belge sahibi işletme yürütmüş olduğu faaliyete son vermesi durumunda yetkili merciiye 3 ay içerisinde durumu bildirmek zorundadır. Durum bildirildikten sonra kapatma planı onay yazısı almak zorundadır. Bu durumda işletme adına düzenlenen belge iptal edilir.