Eğitim Adı: ISO 9001:2015


Eğitim süresi: 2 gün (540 dk. /12 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: Üst Yönetim, Kalite Birimi
Amaç: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya başlamak isteyen veya uygulayan kuruluşlarda genel kalite kavramlarının anlaşılması ve ISO 9001 Standart şartlarının anlaşılmasını amaç edinen eğitim faaliyetidir.
Konu: Kalite kavramları, kalite yaklaşımları, firmalardaki olgunluk seviyesi, kalite ve kalitesizlik maliyetleri ve riskleri, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kuruluş ve uygulama aşamaları, paydaş kavramı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin genel dokümantasyon yapısı, ISO 9000 standart serisine genel bakış, ISO 9001:2000’in temel ilkeleri, ISO 9001:2000’de proses yaklaşımı, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standart maddelerinin yorumlanması konularını içermektedir.


Eğitim Adı: İç Kalite Tetkik Eğitimi


Eğitim süresi: 2 gün. (540 dk. / 12 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: Üst Yönetim, Kalite Birimi
Amaç: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan firmalarda yapılması gereken İç Kalite Tetkiklerde izlenecek methodların anlaşılması ve kuruluşların tetkikçi ihtiyacını karşılanması.
Konu: Tetkik ile ilgili tanımlar, tetkik çeşitleri, belgelendirme denetim tipleri, tetkiklerin sağladığı faydalar, etkin bir tetkik için temel şartlar, tetkik sıkılığının belirlenmesi, denetim aşamaları, soru listeleri, açılış toplantısı, kapanış toplantısı, objektif delillerin kayıt edilmesi, denetçinin özellikleri, tetkik görevlisinin rolü ve olması gereken kişisel özellikleri.


Eğitim Adı: Ekip / İletişim


Eğitim süresi: 1 gün. (270 dk. / 6 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: Tüm firma çalışanları. (Operasyonel, Üst yönetim)
Amaç: Firma içinde ekip çalışmasını sağlıyacak yöntemleri, firma içindeki ekip başarısızlıklarından kaynaklanan uygunsuz durumların ortadan kaldırılması, firma çalışanları arasında iletişimi sağlamak, iletişimsizlikten veya iletişim bozukluklarından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması, iletişim metodlarının firma personeline anlatılmasıyla iletişim kaynaklı sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlayarak; firmadaki insan gücünde en etkin ve verimli şekilde istifade etmeyi, maksimum performansı ve uygun çalışma ortamını sağlamayı amaçlamamaktadır.
Konu: Ekip olma bilinci, ekip çalışmasının faydaları,ekip çalışmalarında başarısızlıkların nedenleri, ekip’in oluşum aşamasından performans aşamasına kadar geçen süreçler, başarılı ekipler, başarısız ekiplerde çözümler, ekipde liderlik, ekip rolleri, uygulamaları ve elde edilen sonuçlar. İletişim nedir, iletişimin amaçları, iletişim süreci, yüzyüz iletişimde dikkat edilecek noktalar, iletişime engeller, etkin dinleme yöntemleri, beden dili, anlatım becerileri, pisikolojik açıdan iletişime bakış eğitimimizn başlıca başlıklarıdır.


Eğitim Adı: Kurum Kültürü


Eğitim süresi: 1 gün (225 dk. / 5 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: İdari personel, Üst yönetim, Yöneticiler, Operasyonel
Amaç: Firmada uygulanan kurum kültürü irdelenmesi, varolan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi, revize edilmesi..
Konu: Kurum kültürünün tanımları, kurum kültürünün düzeyleri, kurum kültürünü etkileyen faktörler, kurum kültürü yönetimi, entegrasyon, kurumların doğası, GEN X, GEN X’in kurumlardaki tepkileri, GEN X sonrası değerlendirmeler, organizasyonel tasarım, Kurumsal yapının tasrımında seçenekler, biçim klasik fonksiyonel organizasyon, klasik ürün organizasyonu, klasik matris organizasyonu, ürün yönetimi organizasyonu, Müşteri yönetimi organizasyonu, Kurumsal Biçimlendirmede yöntem, hükmetme mekanizmaları, kültürel değişimi başarıyla yönetme, kurum yapısı oluşturulurken süreçler, geleceğin küresel kurumları, kültürel değişimi başarıyla yönetme, kültürel değişimi başlatma yöntemleri, kurumsal yapının tasarımı başlıklarını içermektedir.


Eğitim Adı: Durumsal Hizmet Alıştırmaları


Eğitim süresi: 1 gün (270 dk. / 6 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: Orta düzey yönetici, Operasyonel
Amaç: İşletmede çalışanlarına müşteri odaklı hizmet anlayışının yerleştirilmesi,.varolan geleneksel hizmet anlayışının eleştirisi, işletme işlevine uygun hizmet tekniklerinin yerleştirilmesi, interaktif katılımla katılımcı personelin bu yenilikleri benimsemesi amaçlanmaktadır.
Konu: Müşteri memnuniyeti, hizmet tarzları, hizmet tarzı teknikleri, müşterinin hazırlık düzeyi, durumsal hizmet modeli, değerlendirme ve geri bildirim, varolan hizmet tarzıyla karşılaştırma, kişisel gelişim, tarz profili başlıklarından oluşmaktadır.


Eğitim Adı: Satış Teknikleri


Eğitim süresi: 1 gün (225 dk. / 5 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: Üst Yönetim, Pazarlama ve Satış birimlerindeki yönetici ve operasyonel personel
Amaç: Satış teknikleriyle ilgil en son kavramların anlatılması yoluyla satışda optimum başarının sağlanması, sektöre uygun satış tekniklerinin örnek olaylarla pekiştirilmesi. Bu yolla firmanın satış çıktılarının arttırılması amçlanmaktadır.
Konu: Kurumsal satış, satışa giriş, kurumsal satış nedir, satış/pazarlama ilişkisi, başarılı satış uzmanlarının becerileri, piyasadaki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, kurumların sunduğu hizmet özelliklerinin belirlenmesi, sektörde başarılı hizmet satışı, hizmet ve fiziksel ürün farkları, müşteri neyi tercih eder, hizmet satışında başarılı faktörleri, müşteriyle ilşki kurmada teknikler, müşterinin ruh haline duyarlılık, satışta iletişim, etkin dinleme, soru sorma teknikleri, sözsüz iletişimin önemi, kurum müşterisini tanıma, potansiyel müşteri kaynakları, gerçek müşteri tespiti, çeşitli müşteri tipleri, müşteri nasıl motive edilir, satış sürecini planlama, satışta hazırlığın önemi, satıcının zihinsel hazırlığı, hedef belirlemek, kişisel motivasyon, müşterinin ihtiyaçlarının tespiti, ziyaret planı hazırlama, satış sunuş süreci, kurumun sunduğu hizmet bilgisinin önemi, müşterinin ilgisini çekmek için değişik teknikler, itirazları karşılama, müşteri itiraz ve dirençlerinin temel nedenleri, beş temel itiraz tipi, itirazlarla baş etmede farklı yaklaşımlar, çözüm sunma, müzakere teknikleri, müzakere nedir, müzakerede kazanç/kazança ulaşmak, başarılı müzakerecinin özellikleri, müzakerede altı temel adım, satışı kapatma, satışı bitirme zamanı, alış sinyallerini tespit etmek, görüşmeyi bitirme teknikleri, satış sonrası izleme, rol ve vak’a çalışmaları.


Eğitim Adı: Dokümantasyon Eğitimi


Eğitim süresi: 2 gün. (540 dk. / 12 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: Üst Yönetim, Kalite Birimi
Amaç: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulayacak firmalarda dokümantasyonun hazırlanması için gerekli teorik ve pratik bilgilerin aktarılması. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan firmalarda dokümantasyon yapısının iyileştirilmesi.
Konu: ISO 9001:2015 KYS Standardına genel bakış, standartta istenen dokümantasyon şartlarının irdelenmesi, dokümantasyon yapısı nasıl belirlenmelidir, dokümantasyon ortamı nasıl belirlenmelidir, kalite el kitabı hazırlama , dokümanların kontrolü, kayıtların kontrolü, proses haritalarının hazırlanması, prosedürlerin hazırlanması, formların hazırlanması, listelerin hazırlanması, planların hazırlanması, talimatların hazırlanması, ISO 9001:2015 kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar. Eğitim ile ilgili pratiklker.


Eğitim Adı: İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi


Eğitim Süresi: 2 gün (540 dk. / 12 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: Süreç iyileştirme ekibi üyeleri, kalite çemberi üyeleri, kalite birimi sorumluları, yönetim temsilcileri, yöneticiler, süreçlerde iyileştirme yapacak tüm çalışanlar. Amaç: İstatistiksel tekniklerin öğretilmesi metodu ile günlük hayatta karşılaşılan problemlerin istatistiksel metotlar yardımı ile çözümleyebilecek istihdamın yetiştirilmesi.
Konu: İstatistiksel proses kontrol nedir, standart sapma hesabı ve ilgili tanımlar, veri toplama teknikleri, problem çözme teknikleri ve tekniğin seçimi, akış diyagramı ve işaret tablosu, pareto diyagramı, neden sonuç diyagramı, histogram oluşturma adımları ve yorumlanması, dağılım diyagramları, kontrol şeması, proses yeterlilik analizi, beyin fırtınası, nominal grup tekniği, kuvvet alanı analizi.


Eğitim Adı: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi


Eğitim Süresi: 2 gün (540 dk. / 12 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini uygulayacak olana kuruluşlardaki yöneticiler ve çevre yönetim temsilcisi ve diğer çalışanlar.
Amaç: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulayacak veya geliştirmek isteyen kuruluşlardaki personele konuyla ilgili bilgilerin aktarılması, standart hakkında bilgi sahibi olmaları.
Konu: Çevre yönetim sistemi tanımı, niçin çevre yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi terimleri ve tanımları, başlangıç mahiyetinde gözden geçirme, potansiyel çevre etkileri, başlangıç mahiyetinde gözden geçirmenin basamakları, çevre el kitabı, çevre politikası, çevre programı, öncelikler, amaçlar ve hedefler, çevre programının değerlendirilmesi, çevre prosedürleri, çevre yönetim sisteminin denetimi, yönetimin gözden geçirmesi


Eğitim Adı: Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi


Eğitim Süresi: 2 gün (540 dk. / 12 ders saati)
Tavsiye Edilen Ekip: TKY felsefesini uygulamak isteyen kuruluşlardaki tüm çalışan ve yöneticiler.
Amaç: TKY Felsefesi ve temel ilkeleri anlatılması metodu ile kuruluşun TKY felsefesini uygulamak için adım atması veya TKY felsefesini uygulayan kuruluşların çalışanlarının konu ile ilgili eğitimini sağlamak amaçlanmaktadır.
Konu: Değişim yarışı, değişim sürecinde karşılaşılan başlıca problemler, neden TKY, değişim ihtyiacı ve TKY’nin gelişimi, kalitenin tarihsel gelişimi, muayene ve test metodu, kalite kontrol metodu, kalite güvence sistemi, kalite yönetim sistemi, toplam kalite yönetimi, TKY’nin tanımı, TKY’de temel yaklaşımlar, müşteri ve kullanıcı odaklılık, liderlik ve amacın tutarlılığı, süreçler ve veriler ile yönetim, çalışanların gelişimi ve katılımı, sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme, işbirliklerinin geliştirilmesi, toplumsal sorumluluk, TKY’de kullanılabilecek problem çözme teknikleri (Bu konu ile ilgili İPK Eğitimi alınması faydalı olacaktır), kıyaslama (Benchmarking), toplam verimli bakım, 5S, Deming’in 14 ilkesi, TKY’nin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, TKY uygulama adımları, TKY faaliyetlerinin değerlendirilmesi, toplam kalite yönetimine başlarken,


Not: Eğitim fiyatları eğitmen/gün üzerinden hesaplanmaktadır.