Geri Dönüşüm

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Geri dönüştürülebilme imkanı olan kullanım dışı atık maddelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle hammadde olarak tekrar üretim sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm denmektedir.

Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, demir, metal, akümülatör, beton, organik atıklar ve elektronik gibi atıklar geri dönüştürülebilen maddelerdir.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN LİSANS NEDİR?

Lisansa konu olan dönüştürülebilir atıkların tekrar işlemden geçirip hammadde olarak kullanılması amacıyla faaliyet yürüten veya bu faaliyeti gerçekleştirmeyi hedefleyen gerçek veya tüzel kişiler için bakanlık tarafından onay alınması gereken yeterlilik belgesidir. Lisansın alınması ilgili makamlarca zorunlu hale getirilmiştir. Lisansın alınabilmesini için yetkili idari birim olan tesisin bulunduğu ile evraklar eksiksiz olarak dosya halinde teslim edilmelidir. Birof Danışmanlık geri dönüşüm lisans başvuru dosyasında bulunması gereken evrakların eksiksiz olarak hazırlayıp dosya halinde ilgili idari birime teslim ederek başvuruyu yapmaktadır.  Dosya evraklarının hazırlanmasının akabinde dosyanın takibi ve sürecin ilerleyişi Birof Danışmanlık tarafından takip edilmektedir.

Belgeleri yeterli ve eksiksiz olarak bulan İl Müdürlüğü belgeleri bakanlığa gönderir. Bakanlık evrakların incelenmesini tamamladıktan sonra tesis bakanlık tarafından görevlendirilen yetkili kişiler tarafından yerinde incelenir. Uzun yıllardır bu işi yapan Birof Danışmanlık bakanlık denetimi öncesinde tesise gelerek eksikleri önceden tespit ederek firmaya rehberlik etmektedir. Tesis yerinde inceleme aşaması tamamlanmasıyla beraber kriterlerin sağlandığı tespit edilmesiyle tesise bakanlık tarafından Geri Dönüşüm Tesisi için  Lisansı verilir.

GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSI NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?

Lisans türüne ve faaliyetlerine göre lisans süreleri değişebilir. Örneğin, tehlikeli atık toplama ve taşıma faaliyetleri için verilen lisanslar 5 yılda bir yenilenirken diğer geri dönüşüm faaliyetleri için verilen lisansların süresi 10 yıla kadar çıkabilmektedir. Detaylı bilgilendirme için Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN ALINMASI GEREKEN LİSANS YENİLENEBİLİR Mİ?

Geri dönüşüm lisansları belli bir süre sonra yenilenmesi gereken izinlerdir. Geri dönüşüm lisanslarının süresinin dolmasına yakın bir sürede başvuru yapılması gerekir. Lisans yenileme başvurusu için gerekli evraklar tesisin faaliyet konusuna göre değişiklik gösterebilir. Lisans yenileme başvurusu evrakları tamamlandıktan sonra  devletin yetkili mercilerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Uzun yıllardır bu hususta hizmet veren Birof Danışmanlık lisans yenileme işlemi için gerekli olan başvuru evraklarını hazırlayıp ilgili idari birime başvuruda bulunur.

Başvuru evrakları ilgili makama teslim edildikten sonra ilgili kurum değerlendirmeye alır ve gerekli incelemeleri yapar. Bu aşamada saha denetimleri, çevresel etki değerlendirmesi gibi ek inceleme faaliyetlerinde de bulunabilir.

İncelemeler sonucu evrakların tam ve tesisin uygun olması durumunda yeni lisans belgesi hazırlanarak teslim edilir. Lisans yenilenmesinde herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda başvuru sahibine gerekçesi belirtilerek bir red yazısı ile bilgilendirme yapılır.  Red yazısının gönderilmesi ve başvurudaki eksikliklerin tamamlanması için verilen 90 günlük süre süreci uzatacağından zaman kaybına yol açacaktır. Zaman kaybı yaşamamak için tecrübe sahibi, iş akışını bilen güvenilir bir kaynak olan Birof Danışmanlık ile iletişime geçip profesyonel ekibimizden yardım alabilirsiniz.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN LİSANSTA İŞLETME VEYA ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MÜMKÜN MÜDÜR?

İşletmenin unvanının veya vergi numarasının değişmesi durumunda sicil gazetesinde değişiklik yapıldıktan sonra gerekli olan evraklarla başvuru yapılır. Başvuru evrakları tesisin faaliyetine göre değişiklik gösterebilir. Birof Danışmanlık gerekli evrakları hazırlayıp yetkili mercilere başvuruyu gerçekleştirir. Yetkili mercii yaptığı değerlendirmeler sonrası lisansın yeniden başlatılmasını gerekli bulmadığında durumda lisansın geçerlilik süresinde değişikliğe gidilmeden yeniden düzenlenerek işletme tesise bildirilir.

Tesis işletmesinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp tesis işletmesindeki sahibinin değişmesi, ortaklık yapısındaki değişiklik ya da işletmenin kiralanması durumunda yetkili idarenin talep etmesi durumunda belgeler saklı tutulur.  Lisansta belirtilen çalışma koşullarından yeni tesis sahibi veya kiralayan kişide tesisin bir önceki sahibi gibi yükümlüdür.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ İÇİN VERİLEN LİSANS HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİR?       

Yetkili mercii tarafından lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerin tespit edilmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanabilir. Lisansa uygunsuzluk tespit edildiği durumlarda uygunsuzluğun giderilmesi için idari mercii tarafında 1 yılı geçmeyecek şekilde tesise süre tanılır.  Süre bitimi sonrasında hala uygunsuzluk giderilmemiş olup devam ettiği tespit edilirse lisans belgesi süresiz olarak iptal edilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için uzman bir kadroya sahip olan Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.  İşletme kendisine geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.  Geçici faaliyet belgesi bulunmadığı ve tesisin faaliyetine devam ettiği tespit edildiği durumda idari yaptırım uygulanır.

Geri dönüşüm lisansının iptal edilmesindeki diğer unsurlar şunlardır:

 • Lisans sahibinin faaliyetlerini yürütmesi sırasında yasalara veya çevre koruma kurallarına aykırı davranması
 • Lisans sahibinin lisans şartlarına uymaması veya belirtilen sınırların ötesinde faaliyet göstermesi.
 • Lisans sahibinin atık yönetimi faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturması.
 • Lisans sahibinin faaliyetlerini yürütebilecek teknik, maddi veya insan kaynaklarına sahip olmaması.
 • Lisans sahibinin faaliyetleri için gerekli olan izinleri almaması.
 • Lisans sahibinin atık yönetimi faaliyetlerinin işletme ruhsatı, çevre izinleri, imar izinleri gibi diğer izinlerin verilmesine engel teşkil etmesi.

Detaylı bilgilendirme ve sorularınız için Birof Danışmanlık iletişime geçebilirsiniz.

HANGİ DURUMLARDA GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSI ALINAMAZ?

Geri dönüşüm lisansı almak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar, ülke veya bölgedeki atık yönetimi yasalarına ve yönetmeliklerine göre değişebilir. Genellikle, aşağıdaki durumlarda kişiler geri dönüşüm lisansı alamazlar:

 1. Yasal kısıtlamalar: Bazı ülkeler veya bölgeler, belirli kişilerin veya şirketlerin geri dönüşüm lisansı almasına izin vermez. Örneğin, belirli bir suçtan mahkum olanlar veya suçlu olarak kabul edilen kişiler, geri dönüşüm lisansı alamazlar.
 2. Finansal yetersizlik: Geri dönüşüm faaliyetleri yüksek maliyetli olabilir ve bu nedenle lisans başvurusu yapacak kişilerin belirli bir finansal durumu karşılaması gerekebilir. Bu nedenle, belirli bir finansal durumu karşılamayan kişiler, geri dönüşüm lisansı alamayabilirler.
 3. Teknik yeterlilik: Geri dönüşüm işlemleri, teknik bilgi ve beceri gerektiren karmaşık bir süreçtir. Lisans başvurusu yapacak kişilerin belirli bir teknik yeterliliğe sahip olmaları gerekebilir. Bu nedenle, teknik yeterlilikleri olmayan kişiler, geri dönüşüm lisansı alamazlar.
 4. Çevresel uygunluk: Geri dönüşüm faaliyetleri, çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve bu nedenle belirli çevresel uygunluk kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, çevresel uygunluk kriterlerine uygun olmayan kişiler, geri dönüşüm lisansı alamazlar.
 5. Güvenlik önlemleri: Geri dönüşüm faaliyetleri sırasında güvenlik önlemleri alınması gerekebilir. Bu nedenle, belirli güvenlik önlemlerine uygun olmayan kişiler, geri dönüşüm lisansı alamazlar.

Bu kriterler, ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye değişebilir. Ancak genellikle, geri dönüşüm lisansı almak için yasalara, teknik yeterliliğe, finansal uygunluğa, çevresel uygunluğa ve güvenlik önlemlerine uygun olmak gerekmektedir.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN LİSANS ÜCRETİ NEDİR?

Geri dönüşüm tesisleri için alınacak lisanslar faaliyet konusuna göre değişiklik göstermektedir. Lisans belgesinin temini için ödenecek olan ücret tutarı her yıl ilgili bakanlık tarafından belirlenir. Ücret bakanlığın döner sermaye işletmesine ödenir.

Geri dönüşüm tesisleri lisans başvurusu ve başvuru süreci hakkındaki sorular için Birof Danışmanlık  ile iletişime geçebilirsiniz.