Yerli Malı Belgesi, TOBB’a bağlı odalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir. Kamu İhale Kanunu’nca yerli malı belgesi alan tüm küçük, orta ve büyük ölçekli firmalara kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajı getirilmesiyle önem kazanan yerli malı belgesi en az %50’si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Almak için Sahip Olunması Gereken Şartlar Nelerdir?

  1. Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
  2. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
  3. Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar.
2. Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
3. Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname,
4. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler,
5. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

1. Sanayi Sicil Belgesi sureti
2. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
3. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtü altı Kayıt Sistemi ve benzeri)
4. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
5. Maden Ruhsatı sureti
6. Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

Başvuru yapıldıktan sonra üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili Oda/Borsa tarafından Tebliğ ve Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir. Yerli Malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol işlemlerinden sonra Oda tarafından http://ymb.tobb.org.tr adresinden web uygulamasına girilerek Yerli Malı belgesi formu elektronik ortamda doldurulur ve 10 iş günü içerisinde onaylanır.


İlgili Okumalar

İPA TÜRK MALI BELGESİ