Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi Uygulaması, 2012/3305 sayılı karar’ın 17/h maddesi çerçevesinde belirli yatırım konularının 5. bölge destekleri ile desteklenmesini amaçlamaktadır. Buradaki amaç yatırım bölgeniz neresi olursa olsun, eğer öncelikli bir konuda yatırım yapıyorsanız kapsam bakımından oldukça geniş yatırım teşvik desteklerinden faydalanmanızı sağlamaktadır.  

Örneğin öncelikli yatırım konusu olarak belirlenmiş yatırımınızı 1. bölgede dahi yapsanız dahi 5. bölge yatırım teşvik avantajlarından faydalanabilirsiniz. Yatırım bölgeniz 5 veya 6. bölge ise kendi bölgenizin yatırım teşvik desteklerinden faydalanmanızı tavsiye etmekteyiz. 

Öncelikli Yatırım Teşvik Alanları Nelerdir?

AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar

Ar ge projelerinin başarı ile sonuçlanması neticesinde ortaya çıkan ürünlerin seri üretimine karar verilmesiyle önemli bir yatırım aşaması başlamaktadır. Bu ürünlerin milli ekonomiye kazandırılması sırasında girişimciler 5. bölge yatırım teşvik belgesi avantajlarından faydalanabilmektedir. 

Savunma alanındaki yatırımlar;

Savunma Sanayii Müsteşarlığı onayıyla yürütülecek yatırım projeleri, Elektronik Harp, Algılama Teknolojileri, Silah Mühimmat, Yarı İletken Üretimi ve Tasarımı, Kompozit Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Elektronik/Aviyonik, Robotik/Otonom Sistemler, KBRN alanları veya Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak tesis inşaatlarına ek olarak savunma sanayiine yönelik test merkezleri, rüzgar tünelleri ve bu mahiyetteki yatırımlarda öncelikli yatırım teşvik belgesi avantajlarından faydalanılabilmektedir.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımlar;

21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;15/6/2012 tarih 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklik uyarınca OECD tarafından teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi olarak sınıflandırılan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmış ve 5. bölge destekleriyle desteklenmeye başlanmıştır. 

Belirli otomotiv ve motor yatırımları;

Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım kapsamında yer almaları sebebiyle 5. bölge yatırım teşvik desteklerinden faydalanabilmektedir. 

Madencilik ve Maden Arama Yatırımları;

Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip
yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. 

Eğitim Yatırımları

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul
öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL
tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir.

Enerji Verimliliğine Yönelik Yatırımlar

Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik
yatırımlar 5. bölge yatırım teşvikleriyle desteklenmektedir. 

Atık Isıdan Geri Kazanım Yolu ile Elektrik Üretimi Yatırımları 

İmalat sanayi tesislerinde enerji verimliliğini artıracak ve atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi sağlayacak teknolojilere yönelik yapılan yatırımlar 5. bölge yatırım teşvik destekleri ile desteklenmektedir. 

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ve Yer Altı Doğalgaz Depolama Yatırımları

Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı
doğalgaz depolama yatırımları öncelikli yatırım olarak değerlendirilmekte ve 5. bölge yatırım teşvik destekleri ile desteklenmektedir. 

Yerli Kömüre Dayalı Termik Santraller

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan usul ve esaslara göre, yerli kömürden elektrik üretimi yapan termik santraller, önemli bir cari açık kalemi olan enerji ithalatını önlemeleri sebebiyle 5. bölge yatırım teşviklerinden faydalanmaktadır.  

Karbon Elyaf veya Entegre Kompozit Malzeme Üretimine Yönelik Yatırımlar

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon
elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar da öncelikli yatırım sınıfında değerlendirilmektedir. 

Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı 

Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımların tamamı öncelikli yatırımların konusunu oluşturmakta ve 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. 

Asgari 500 milyon Tutarında Orta Yüksek Teknolojili Yatırımlar

Asgari 500 milyon tutarında orta ve yüksek teknolojili yatırımlar, öncelikli yatırım olarak nitelendirilmekte ve 5 bölge yatırım teşvik desteklerinden faydalanabilmektedir. Orta ve yüksek teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi İçin Tıklayın

Yenilenebilir Enerji Üretimine Yönelik Türbin ve Jeneratör ile Rüzgar Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kanat İmalatı Yatırımları 

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi
üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları 5. bölge yatırımları ile aynı koşullarda teşvik desteklerinden faydalanabilmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya Termal Turizm Konusunda Yapılacak Turizm Konaklama Yatırımlar

SİRKÜLER 2018/ 35 uyarınca Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini
haiz turizm yatırımlarında; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının uygulanmasına imkan tanınmaktadır. 

Nükleer Enerji Santral Yatırımları

Nükleer santraller  de 2018 Bakanlar Kurulu kararıyla “yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında öncelikli yatırım konuları” arasına alınarak 5. bölge teşvik unsurlarıyla desteklenmesine karar verilmiştir. 

Belirli Nitelikteki Laboratuvar Yatırımları

 Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları öncelikli teşvikli yatırımlar kapsamında 5. bölge teşviklerinden faydalanmaktadır.

Lisanslı Depoculuk Yatırımları

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmasına dair karar uyarınca nükleer santral yatırımlarının yanı sıra lisanslı depoculuk da öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

Asgari 25 milyon TL tutarında 25 Dekar ve Üzeri Yerli Aksam İhtiva Eden otomasyona Dayalı Sera Yatırımları

(Ek:RG-22/6/2018-30456) (Değişik: RG-28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları. öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. 

Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri ve Wellness Yatırımları

(Değişik:RG-28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları öncelikli yatırımlar arasında yer almakta ve 5. bölge desteklerinden faydalanmaktadır. 

Çevre Lisansına Tabi Yatırımlar

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar 21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatında yapılan düzenleme ile öncelikli yatırımlara dahil edilmiştir. 

İhtisas SB’de Yazılım ve Bilişim Ürünleri Yatırımları

Serbest bölgelerde asgari yatırım tutarı aranmaksızın gerçekleştirilen yazılım ve bilişim yatırımları öncelikli yatırım kapsamında yatırım teşvik destek unsurlarından faydalanmaktadır. 

Destek Unsurları Destek Oran ve Süreleri
KDV istisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı40**
Vergi İndirimi80**
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz veya
Kar Payı Desteği
İç Kredi5 puan
Döviz/ Dövize Endeksli Kredi 2 puan

*1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği; 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği
**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi
indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.