Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

Servis İstasyonlarının Kuruluşu

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar Bakanlıkça tespit ve ilan edilen her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine Bakanlıkça tespit ve ilan edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler. Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı

Servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir. İmal veya ithal edilen malin; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüsü alınarak, Bakanlıkça belirlenir ve/veya değiştirilir.

İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu

Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi imalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilsen sorumludurlar. Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malin özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

Müracaat Sırasında İstenin Belgeler

  • İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri,
  • Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, T.S.E ‘den alınan veya Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi asli veya T.S.E. veya Bakanlıkça onaylı sureti veya aslinin noter tasdikli örneği,
  • Vekaletname