Yer Tahsisi

Yer Tahsisi Nedir?

Yer tahsisi gerçek kişi ve tüzel kişilere yapılabilmektedir. (Tüzel kişiler belli bir amaç doğrultusunda kişi veya topluluk olarak bağımsız şekilde örgütlenmiş haklara sahip borç ve alacak edinebilen oluşumlardır.) Mülkiyet hakkının devlette kalmaya devam edeceği şekilde kanunlar tarafından belirlenen  toplum yararına gerçekleştirilecek  olan hizmetlerin yerine getirilmesinde  mülkiyetteki taşınmaz yerlerin  devlet idarelerindeki tüzel kişilere veya köy tüzel kişiliklerine; devlet hazinesi bünyesinde bulunan  taşınmaz ile devletin inisiyatifinde bulunan yerlerin ise çevre bakanlığı hizmet devamlılığı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel kişilerinin herhangi bir bedele tabi olmadan kullanımına bırakılmasına   tahsis denilmektir.  Bakanlık tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi yatırımcılara birçok alanda destekte bulunmakta olup yer tahsisi konusunda da avantaj sağlamaktadır. Yatırım teşvik belgesinin yer tahsisine olan faydası, diğer hangi alanlarda devlet desteğinin sağladığı ve  süreç hakkında detaylı bilgi almak için Birof Danışmanlık  ile iletişime geçebilirsiniz.

Yer Tahsisi Talebi Nasıl Yapılır?

Tahsis işlemi idari bir işlemle veya kanunla yapılabilmektedir. Tahsis yapılması istenen taşınmaz Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu yer almakta olan yatırım yerleri için bulunduğu yerin il müdürlüğü veya ildeki en yüksek merciye bağlı olarak millî emlak birimleri ya da genel müdürlüğe gerekli evraklar hazırlanarak başvuru yapılır.

Tahsis talebinin oluşturulmasında Birof Danışmanlık olarak ekibimizden uzmanlarımız yetkili mercilere başvuru işlemini gerçekleştirmektedir. Yer tahsisi başvurusu için Birof Danışmanlık’a ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Milli Emlak Yer Tahsisi Kimlere Yapılabilir?

Devletten yer tahsisi kamu hizmetlerinin yürütülmesi, toplum yararına faaliyetlerin gerçekleştirilmesi veya özel amaçlı projelerin uygulanması gibi amaçlarla yapılır. Bu nedenle yer tahsisine başvuracak yatırımcıların, yatırım yapmayı planlayan veya proje dosyası bulunup faaliyete geçirmeyi düşünen girişimcilerin bu amaçlardan birine hizmet eden bir faaliyet yürütecek olmaları gerekmektedir.

Örneğin devlete ait bir alanın, toplum faydasına olacak şekilde hizmet yürütülme amacı güden bir proje için yer tahsisi talebinde bulunulabilir. Benzer şekilde özel bir şirketin toplum yararına olacak şekilde planlamış olduğu bir proje için de yer tahsisi yapılabilir.

İlgili bakanlığa verilecek olan dosyanın hazırlanmasında,  detaylı analizlerin yapılması sonucu oluşturulan fizibilite raporunun hazırlanması ve dosya teslimi yapıldıktan sonra sürecin takibi Birof Danışmanlık bünyesindeki uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Süreç ve iş akışının sağlanması hakkında detaylı bilgilendirme Birof Danışmanlık tarafından yatırımcıya sağlanır.

Yer Tahsisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Milli emlaktan yer tahsisi için gerekli evraklar;

Başvuru bilgi formu veya dilekçesiyle birlikte yatırımın gerçekleşmesi planlanan alanın bilgileri ve şirket/şahıs bilgileri eklenerek ilgili merciye başvuruda bulunulur.  Yetkili mercii tarafından istenilen evrakların temini, profesyonel destek alınması gereken diğer proje ve evrak hazırlanması hususundaki destekler için Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Milli Emlaktan Yer Tahsisi Başvurusu Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Milli emlak yer tahsis süresi, başvurunun yapıldığı kamu kurum ve kuruluşunun iş yüküne, talep edilen taşınmazın özelliklerine ve ilgili yasal düzenlemelere göre değişebilir. Bu nedenle kesin bir süre belirtmek mümkün değildir. Ancak genel olarak milli emlak yer tahsisi işlemleri, başvuru sürecinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen sürede yaklaşık 3 ay ile 12 ay arasında değişebilir. Bu süre, ilgili kurumların iş yüküne, taşınmazın özelliklerine ve başvuru sahibinin belge ve evraklarını tam ve eksiksiz olarak hazırlamasına bağlıdır. Başvuru sahibinin talepleri ve belgelerinin tam olması, işlemlerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, tahsis edilecek taşınmazın kullanım amacına uygun olması, işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlayabilir. Bu hususta Birof Danışmanlık birçok kuruluşa önderlik etmiş olmakla birlikte yatırımların başarıyla sonuçlanmasında etkin rol almıştır. Günümüzde sektörlerinde önde gelmiş isimlerden olan büyük markalara, ulusal ve uluslararası şirketlere  20 yıllık tecrübe ile Birof Danışmanlık rehberlik etmektedir.

Tahsis işleminin tamamlanma süresi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından belirlenir ve başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, sürecin tamamlanması için gereken adımları takip etmeli ve ilgili kurumların taleplerini zamanında yerine getirmelidir. Birof Danışmanlık sürece olan hakimiyeti, titiz çalışması ve güvenilirliği ile sürecin yönetimini başarıyla sağlamıştır.

Yer Tahsisinin İlanı Nasıl Gerçekleşir?

Yer tahsisi için başvurular alınıp değerlendirme aşamasına geçilmektedir. Değerlendirme sonucu   uygun görülen yerler bakanlık tarafından ilana çıkmaktadır. Bakanlık tarafından ilana başvuru için bir aylık süre tanılır. Son başvuru tarihinden sonra ilan yayından kaldırılır.

Yer Tahsisinde Ön ve Kesin Tahsis Süresi Nedir?

Yer tahsisi başvurunun incelenmesinin tamamlanmasıyla birlikte toplum için maksimum fayda sağlayacak olan, dosyasında herhangi bir eksikliğin olmadığı tespit edilen taleplerde yatırımın gerçekleşmesi için yatırım yeri tahsis edilecek alan üzerinde yeni bir tesis yapılması plânlanıyorsa ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan devlet idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması gibi amaçlara yönelik olarak iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler. Birof Danışmanlık yatırım projelerinin ve dosyanın profesyonel olarak hazırlanmasında doğru bir kılavuzdur.

Devletin yetkili mercisi tarafından ön tahsis süresi içerisinde işlemlerin yapılması ve buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenecek olan tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması durumunda ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülür. Lakin tahsis konusu olan yerin aynı şekilde kullanılmak üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi yapılabilir. Belirtilen şartlara uyulması halinde kesin tahsis talebinde bulunulmaması, süresiz tahsis edilen taşınmazın iki yıl süre ile tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması veya tahsis amacı dışında kullanılması durumlarında tahsis işlemi herhangi bir yazışmaya prosedürüne gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkmış olarak sayılmaktadır.

Yer Tahsisinin Teslimi Nasıl Gerçekleşir?

 Tahsisi işlemi gerçekleşen taşınmazın maliki ilgili yetkili olan mercii tarafından tahsis işleminden sonra adına tahsis yapılan kamu idaresine bir tutanak düzenlenmesiyle birlikte teslim işlemi gerçekleşmektedir. Tutanakta; teslim tarihi, taşınmazın durumu, varsa üzerindeki bina ve tesisler, özelliklerinin neler olduğu ayrıntılı biçimde belirtilir. Taşınmazın bu tutanaktaki teslim tarihi olan tarih, tahsis tarihi olarak geçmektedir.

Yer Tahsisi için Ücret Nedir? Nasıl Belirlenir?

Milli Emlak tarafından yapılan yer tahsislerinde, tahsis edilen yerin özelliklerine, kullanım amacına, süresine ve lokasyonuna göre değişme gösterebilir bu durum da ücretlendirmede farklılıklar oluşturmaktadır. Tahsis edilen yerin büyüklüğü, bulunduğu yerin değeri, kullanım amacı ve süresi gibi faktörler ücretin belirlenmesinde etkilidir. Tahsis edilen yerler için belirlenen ücretler, genellikle bir yıllık kira bedeli şeklinde hesaplanır. Tahsis süresi boyunca belirlenen kira bedeli her yıl yeniden belirlenebilir. Yer tahsisinde ücretler, genel müdürlüğü tarafından belirlenir ve ilgili kurum veya kişilere bildirilir.

Sonuç olarak bakanlık tarafından yapılan yer tahsisleri için belirlenen ücretler, tahsis edilen yerin özelliklerine, kullanım amacına, süresine ve lokasyonuna göre değişen kira bedelleri şeklinde hesaplanır. Tahsis edilen yerlerin doğru kullanımı ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi, hem tahsis edilen kişi veya kurumun hem de devletin yararına olacaktır.

TAHSİSE ENGEL OLMAYAN ŞERHLER

Taşınmazların tapu kütüğünde bulunan ve;

 • Vakıf
 • Kamulaştırma
 • İşgal ve zilyetlik
 • Muhdesat
 • İpotek
 • Kamu idareleri lehine olarak konular ‘..intifaı.. aittir’ şeklinde olan
 • Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konulan şuf’a (ön alım) hakkı

Şekillerinde bulunan şerhler yönetmelik gereğince yer tahsisine engel olacak unsurlardan sayılmaktadır.  Birof Danışmanlık ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tahsis veya Devir Değişikliği Durumunda Nasıl Yol İzlenir?

Tahsis yapılması veya devredilmesi istenilen taşınmaz için yetkili mercilere taşınmazın bilgilerini, hangi amaç için yatırımın tahsis edildiğini ve devir nedenini bildiren gibi gerekli evraklar ile başvuruda bulunulur. Yetkili mercii tarafından tahsis/devir işlemi için istenilen belgeler taşınmazın bulunduğu yere göre değişiklik göstermektedir. Tahsisi gerçekleşmiş olan taşınmazın özelliğinde herhangi bir değişiklik olmuş ise bu durum gerekli bilgi ve belgelerle yetkili merciiye bildirilmelidir. Birof Danışmanlık devir değişikliği ile ilgili süreci sizin için yürütmektedir.

Tahsisin Kaldırılması Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Yer tahsisinin;

 • Yer tahsisi başvurusunda bulunurken belirtilen amaca yönelik faaliyetini yürütmemesi
 • Kamu yararına olan faaliyetlerini durdurması veya faaliyet göstermemesi
 • Maliki devlet idaresinin izni olmadan 3. Kişilere kullandırılması
 • Tahsisi gerçekleşen taşınmazın hiç kullanılmaması veya en az iki yıl süreyle boş bırakılması
 • Tahsis amacının değişmesi
 • Görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 • Tahsis amacının ortadan kalkması durumlarında tahsis kaldırılır.

Tahsisin Kaldırılması Nasıl Olur?

Tahsisin kaldırılması için ilgili belgeler hazırlanarak yetkili merciiye iletilir. İncelemesi tamamlanarak  tahsisin kaldırılma durumunda   taşınmaz, maliki devletin ilgili birimi tarafından bir tutanak düzenleyerek teslim alır. Tutanakta, teslim alınma tarihi ile teslim tarihindeki durumuna göre, eksiklikler ve fazlalıklar tane tane olarak detaylıca belirtilir.