Dahilde İşleme Belgesi, ihracat yapan firmaların ürünlerini üretmek için gerekli olan hammaddelerin, temini için düzenlemiş bir teşvik sistemidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin  Amacı; uluslararası piyasa fiyatlarından girdi temin  edebilmek , rekabet gücü kazanmak, ihraç pazarını geliştirmek ve ihraç ürün çeşitliliği sağlamaktır.

Dahilde İşleme Belgesi Kapsamı; ithal edilen ürünlerle üretim yapan işletmeci; işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan  satış ve teslimlerin belirlenmesi , geliştirilmesi yönlendirilmesine ilişkin  düzenlemeleri kapsar.

Yurt içinde temin edilemeyen, veya üretimi yetersiz olan  yeterli standartlarda olmayan malzemelerin  gümrük muafiyeti dahilinde yurt dışından getirilmesine olanak sağlayarak , ürün girdi maliyetlerini azaltmak , ihracatı desteklemek, ihraç piyasasında uluslar arası pazarda  güç kazandırmaktır

Kimler Dahilde İşleme İznine ve Belgesine Sahip Olabilir?

Dahilde işleme İzin belgesi alabilmek için; imalat yapıyor olmak gereklidir.

İmalatçı  işletmenin kapasite raporu olması gereklidir. Sadece ihracatçı- ithalatçı olan bir firma yan sanayici ile çalışmak ve yan sanayicinin kapasite raporunu kullanmak kaydıyla  Dahilde İşleme İzin Belgesini alabilir.

Belgeye konu olan ihraç ürün belgeye sahip işletme tarafından tamamen üretildiği gibi, kısmen üretip yan sanayici kanalı ile bitmiş mamul haline getirterek belgesi üzerinden kendisi veya başka firma aracılığı ile ihracatını yapabilir.

Türkiye gümrük bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar başvurabilir. Başvuruya konu olan ürünün  işlenme süreçleri çerçevesinde değişiklik göstermektedir.

Dahilinde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvuru Şekli

Başvuru yapılacak firmanın elektronik imzaları bulunması gerekmektedir. Firma DİR sistemine kaydedilir.

Gerekli evraklar (kapasite rapaoru , imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi) Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine teslim edilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi  (DİİB) başvurusu  elektronik ortamda , İhracat  Genel müdürlüğü bünyesinde başvuru yapılır.

Dahilde İşleme İzni ise; Gümrük idareleri tarafından  2006/12 sayılı Tebliğin 14.maddesinde  belirtilen işlem ve işçilik için verilmektedir.

Dahilde İşleme Belgesi veya İzni Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Dahilde işleme belgesinin geçerlilik süresi, izne konu olan ürünlerin işlenme süreçleriyle bağlantılı olarak değişmektedir.

Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşası, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Dahilde İşleme Belgesi Sisteminin Destek Unsurları Nelerdir?

 1. İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti
 2. KKDF İstisnası
 3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 4. Yurt İçi Alım Avantajları
 5. Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması
 6. Yurtiçinden Dünya  Piyasa  Fiyatlarından  Tarımsal  Hammadde Temini (Buğday, Mısır)
 7. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi  Olmama

Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi Aynı Şey Değildir!

Dahilde İşleme İzni  ile Dahilde İşleme İzin Belgesi arasında fark bulunduğudur.

Bir ürünün; tamiri, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi , birleştirilmesi, paketlenmesi, bedelsiz ithalatı ve işlemler için gümrük idarelerince  Dahilde İşleme izni (Dİİ) verilir.

Dahilde İşleme İzni verilecek haller, mevzuatta sayılmıştır. Bu İşlemler;

Dahilde İşleme İzni  mevzutta şu şekildedir.

 1. Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuş- gözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
 2. Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendik- ten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
 3. Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeni- den dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
 4. Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 5. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere ta- mir edilmesi veya boyanması,
 6. ) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
 1. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
 2. Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi
 3. Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,
 1. Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
 2. Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünle- rinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).
 • Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Dahilde İşleme İzin süresi 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşası, komple tesis vb.)Belge Süresi, proje süresi kadar verilebilir.

Maddelendirilmiş (yukarıdaki) işlemler dışında Bakanlık tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi verilir.

Dahilde İşleme Şartlı muafiyet ve Geri Ödeme sistemi olmak iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanır.

Şartlı Muafiyet Sistemi: Dahilde İşleme izin belgesi veya Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan  hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük sahasında  bulunan işletmeler için ithalat sırasında oluşan vergilerin teminata bağlanarak, Ticaret politikası önlemlerine  tabi olmadan ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen ürünün ihraç edilmesine yönelik teminatın iade edilmesi.

Geri Ödeme Sistemi: Dahilde İşleme İzin Belgesi veya dahilde işleme izni kapsamında  serbest dolaşıma giren hammaddenin , yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem.

Detaylı Bilgi ve Belge Başvuru İşlemleri için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR