2 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yatırım teşvik belgesine dair yapılacak tüm başvurular E-TUYS üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Yetkilendirme talepleri için başvuru belgeleri KEP (Kayıtlı E Posta) aracılığıyla bakanlığın KEP adresine yapılmakta, yetkilendirme talebinin bakanlıkça sonuçlandırılması akabinde sisteme giriş yapılarak başvuru işlemlerine başlanabilmektedir. 

Elektronik Teşvik Uygulamaları Sistemi E TUYS Yetkilendirme Usul ve Esasları

  • Yetkilendirme Dilekçesi (Kep ile Gönderilir)
  • E- Tuys Taahhütnamesi (Kep ile Gönderilir)
  • Kullanıcı Yetkilendirme Formu (Kep ile Gönderilir)
  • Yetkilendirme Azilnamesi (Kep ile Gönderilir)

Yatırımın karakteristiğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde (2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ’de sıralanmıştır) başvuru esnasında taranarak sisteme yüklenmesi zorunlu belli evraklar;

– SGK borçsuzluk yazısı veya barkodlu e-borcu yoktur belgesi

– Kapasite raporu

– Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

– Vergi Levhası

– Ticaret Sicil Gazetesi

– İmza Sirküsü

– İthal veya Yerli alınacak Makine ve Teçhizatlara Ait Liste

YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1. Madencilik ve enerji yatırım teşvik belgesi için

a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri, 

b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı tasdikli sureti, 

c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın/ön lisansın tasdikli sureti, 

ç) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı, 

d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar, 

e) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme/anlaşma yapılan kamu kurumu veya iştirakinden alınacak yazı. 

2. Rafineri yatırımlarında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınacak lisansın tasdikli sureti. 

3. Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında; Milli Savunma Bakanlığından alınacak tesis kuruluş izni. 

4. Av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında; İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni. 

5. Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi tasdikli sureti. 

6. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bertaraf konusunda geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır), 

7. Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bertaraf konusunda geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır), 

8. Alkollü içecekler ve tütün mamulleri yatırımlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi tasdikli sureti 

9. Pancar veya kamış işleyerek şeker üretimi konularında yapılacak komple yeni veya tevsi yatırımları için; Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış tesis kurma izin yazısının tasdikli sureti 

10. Sağlık yatırımlarında; Ön izin alınması zorunlu sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınan ön izin yazısının onaylı örneği; kamuözel ortaklığı modeline göre yapılacak yatırımlarda uygulama sözleşmesi. 

11. Turizm yatırımlarında; Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti. 

12. İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır). 

13. Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ön izin alındığına dair yazının tasdikli sureti (diğer yatırım cinslerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş çalışma ruhsatı aranır). 

14. Demiryolu ulaştırması yatırımlarında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yetki belgesi sureti (Komple yeni yatırımlarda bu belgeler tamamlama vizesi aşamasında aranır). 

15. Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda; İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği. 

16. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda; KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge. 

17. Kültür yatırımlarında; Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Kültür Belgesinin tasdikli sureti. (Komple yeni yatırımlarda Kültür Yatırım Belgesi aranacak olup, tamamlama vizesi aşamasında da Kültür Girişim Belgesi aranır) 

18. Lojistik hizmetleri yatırımlarında; Lojistik yatırımlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesinin tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır). 

19. Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında; Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) alınacak lisans ve yayın izni işlemlerinin başlatıldığına dair yazı (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın izni verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır). Diğer yatırım cinslerinde ise RTÜK’ten alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı. 

20. Karasal yayıncılık yatırımlarında; Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı. 

21. İmalat sanayi yatırımlarında; Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, oda veya noter onaylı geçerli kapasite raporu. 

22. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına giren depolama tesisi yatırımlarında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınacak lisansın onaylı sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır). 

23. Lisanslı depoculuk yatırımlarında; Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında aranır). 

24. Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlarında; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izin yazısının tasdikli sureti.