IPA Türk Malı Belgesi

IPA Türk Malı Belgesi,

 • 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracına İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası,
 • “Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,
 • Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 11.03.2011 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni görevlendirme yazısı,
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,  26’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendi, 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (y) bentlerine göre Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türk menşeili veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelendirmek üzere düzenlenmektedir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alım ihalelerinde YERLİ MALI BELGESİ kullanımına devam edilecek, Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

Türk Malı Belgesi Onayı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. IPA Programı sözleşmesinin bir sureti
 2. IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.
 3. Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
 4. Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.
 5. Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları(İstanbul Sanayi Odası üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)
 6. Belgeyi imzalayan firmanın imza sirküleri aslı ve fotokopisi
 7. Taahütname

Kimler Türk Malı Belgesi Almakla Yükümlüdür?

IPA programları kapsamındaki bir sözleşmenin yüklenicisi olan firmalar, bağlı bulundukları Sanayi Odalarından IPA Türk Malı Belgesi almakla yükümlüdürler.

 • Belge’nin satışı sırasında, Oda tarafından belgeyi teslim alan kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve Belge’nin adına alındığı firmanın unvanı ve vergi numarası kaydedilir.
 • Kimlik bilgilerinin doğruluğu geçerli bir kimlik belgesinin görülmesi suretiyle tespit edilir. Satılan Belgenin seri numarası da Oda tarafından kaydedilir.
Türk Malı Belgesi ile Yerli Malı Belgesi Arasındaki Fark Nedir?

Türk Malı Belgesi, IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için kullanılır. Türk Malı Belgesi, sadece üyesi olunan Sanayi odasından değil; TOBB’a bağlı 252 odanın herhangi birinden temin edilebilir.

Yerli Malı Belgesi ise, Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılır. Yerli Malı Belgesi, malın üretildiği yerin sanayi odası, sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olan üreticiler tarafından kayıtlı olan odalarca düzenlenmektedir.