Gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yeni yatırımlarında Yatırım teşvik sistemi avantajlarından faydalanmasını sağlayan bir belgedir. Yatırım teşvik uygulamalarının temel amacı Türkiye’nin cari açığını azaltmak amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mal ve ürünlerin üretiminin desteklenmesi, az gelişmiş bölgelerde yatırım yapılmasını teşvik etmek ve bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indirgemektir. Ayrıca yatırım teşvik sistemi kümeleneme faaliyetlerine de destek olarak bölgelerde cazibe merkezleri oluşumunu destekleme amacı da taşımaktadır.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için Türkiye’de yatırım yapacak gerçek veya tüzel kişi olmanız yeterlidir. Dolayısıyla gerçek kişiler de yatırım teşvik belgesi alabilmektedir.

KOBİ’ler, Gerçek kişiler, Tüzel kişiler, Kooperatifler, Adi ortaklıklar, Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler, Dernekler, Vakıflar yatırım teşvik sisteminden faydalanabildiği gibi; Yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye şubeleri ve Türkiye sınırları içerisinde uygulanacak yabancı sermayeli yatırımlar da yatırım teşvik belgesi alabilmektedir. Yatırım teşvik belgesi danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Yatırım teşvik sisteminin yatırımcıya sağladığı destek unsurları öncelikle öz kaynağı yetersiz işletmelerin yatırımlarını tamamlamalarında önemli bir destek kalemi olan düşük faizli kredi olanağıdır.

 1. 2 yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi olanağının yanı sıra,
 2. Yurt dışından makine alımlarında büyük avantaj sağlayacak olan Gümrük Vergisi Muafiyeti yatırım teşvik belgesinin bir diğer önemli avantajıdır.
 3. KDV istisnası,
 4. Vergi indirimi,
 5. Yatırım yeri tahsisi,
 6. Gelir vergisi stopajı desteği,
 7. KDV iadesi,
 8. Faiz veya kar payı desteği,
 9. Sigorta primi işveren hissesi desteği
 10. Yatırım bölgesine göre sigorta primi işçi hissesi desteği yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım teşvik belgesi avantajları olarak sayılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi KDV istisnası nedir?

Yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılar, yurt içinden veya yurt dışından yatırım malı olarak makine ve teçhizat alımı yaptıklarında veya yine belge kapsamındaki yatırımlarda kullanılacak yazılım ve gayri maddi hak alım ve kiralamaları için katma değer vergisinde muaf tutulurlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında Detaylar

Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük Muafiyeti nedir?

Yatırımcılar yatırım teşvik belgesine sahip oldukları takdirde, yurt dışından temin edecekleri yatırım malı makine ve teçhizatlar için gümrük vergisi ödemezler. Gümrük vergisi muafiyeti ithal makine alımlarında oldukça önemli bir gider kaleminin önlenmesi bakımından yatırımcı için son derece destekleyicidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Vergi İndirimi Nedir?

Yatırım Teşvik belgesi sahiplerine sağlanan vergi indirimi, yatırım için kanun koyucu tarafından öngörülen tutar ölçüsünde yatırım kapsamında elde edilen gelirin vergiden muaf tutulmasını sağlayan önemli bir yatırım teşvik belgesi avantajlarından biridir.

Stratejik yatırımlara yönelik alınan yatırım teşvik belgelerinin yanı sıra öncelikli bölgelere yatırımların teşvik edilmesi kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgesi ile vergi indirimi olanaklarından faydalanılabilmektedir.

Yatırım Teşvik belgesi Faiz veya Kar Payı Desteği Nedir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında en az 12 ay vadeli olarak kullandığınız kredilerde, sabit yatırım tutarınızın %70’lik kısmına kadar kullandığınız krediye ödeyeceğiniz faiz veya kar payının önemli bir kısmını Sanayi Bakanlığı karşılamaktadır. Yatırım teşvik Faiz desteği unsurundan, özellikle stratejik yatırımlar başta olmak üzere Ar-Ge yatırımları, çevre yatırımları ve 3. 4. 5. ve 6. bölge yatırımları ve öncelikli yatırımların teşviki kapsamında faydalanılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Tahsisi Nedir?

Stratejik Yatırım olarak teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımların yanı sıra bölgesel ve öncelikli yatırımlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilmektedir. Firmamız, bakanlığın ön koşul olarak talep ettiği şartları sağlayan pek çok firmaya yatırım yeri tahsis edilmesi konusunda danışmanlık sağlamış, yatırımlarında hazine tahsisli arazi kullanabilmeleri konusunda çözüme kavuşturmuştur.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırımlarınızla sağladığınız ek istihdam Sanayi Bakanlığınca desteklenmektedir. Firmanızın yaptığı tüm yatırımlar, iş gücü piyasasından talepte bulunmanızı sağlayacak, dolayısıyla yatırım teşviklerinin önemli bir amacını oluşturan işsizliğin önlenmesi konusunda hükümet politikalarına destek olacaktır. Yatırım teşvik sistemi bu desteği ödüllendirmekte, firmanızın teşvik kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarda istihdam edilen personellerin sgk primi işveren hissesini belirli bir süre karşılamaktadır.

Yatırım Teşvik belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Nedir?

Yalnızca 6. bölgede yapılan yatırımlarda olmak üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımlarda ilave istihdamın sigorta primi işçi hissesi 10 yıl süreyle bakanlıkça ödenmektedir. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden 6. Bölgenin yanı sıra, Teknoloji odaklı Sanayi hamlesi Programı kapsamında desteklene stratejik yatırımlarda da faydalanılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gelir Vergisi Stopaj Desteği Nedir?

Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda söz konusu olan gelir vergisi stopajı destek unsuru, Teknoloji Odaklı sanayi hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlarda için de uygulanabilmektedir.

6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için alınacak olan yatırım teşvik belgesi ile yatırımcılar, belge kapsamında gerçekleşecek yatırımla oluşan ilave istihdam için gelir vergisi stopajından asgari ücrete tekabül eden kısmından 10 yıl süreyle muaf tutulurlar.

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İadesi Nedir?

Sabit Yatırım Tutarları 500 milyonun üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılan bina ve inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir. 2017-2021 yılları arasında teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm yatırımların bina- inşaat harcamaları KDV iadesine konu olabilmektedir.

Ülkemizin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisine yönelik olarak yatırımların desteklenmesini kapsayan Yatırım Teşvik Sistemi, kalkınma hedefleri ve yıllık projeksiyonların öngördüğü hedefler doğrultusunda destek paketlerini kapsamaktadır.

Yatırım teşvik belgesi sisteminin genel amacı;

 • Katma değeri yüksek alanlarda yatırımcıya destek sağlayarak, belirli alanlarda yatırımın özendirilmesi; yatırımcının yüksek katma değerli alanlarda yatırım yapmak için yönlendirilmesi
 • İhtiyaç duyulan alanlarda üretimin ve istihdamın artırılması
 • Ekonomimizin dış piyasalarla rekabet gücünün artırılması bakımından ar-ge araştırma geliştirme yatırımlarının ve stratejik yatırımların karlılığının artırılarak bu alana yapılacak yatırımların özendirilmesi
 • Yabancı yatırımların da karlılığının artırılarak ülkemizde yapılacak doğrudan yatırımların artırılması
 • Dezavantajlı bölgelere yapılacak yatırımların daha üst seviyede yatırım teşvikleri ile desteklenerek bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması; böylece kümelenme ve çevre koruma yatırımlarının özendirilmesi hedeflenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi İle Yatırımcılara Sağlanan Destek Unsurları Nelerdir?

15/06/2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar” yürürlüğe girmiştir. 2012/1 numaralı tebliğde kararın uygulanmasına ilişkin esasların belirlendiği yatırım teşvik belgesi sistemi, devletin firmalara bölgesel veya yatırım cinsine özel olarak avantajlarla yatırımını tamamlama şansı sunmasını ifade etmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi yatırımınızın devlet tarafından desteklenerek tüm kurumlarda öncelik sıralamasına alınmasını ifade etmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak için öncelikle sektörün öncülerinden bir firmadan danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Zira yatırım teşviklerinden faydalanmak sadece başvuru yapmak ve belgeye sahip olmaktan ibaret değildir. Yatırım teşviğinizin başvurusunun doğru yapılması bu bağlamda oldukça önemlidir. Zira yanlış teşvik belgesi, sizin faydalanabileceğiniz bir avantajdan istifade edemeyerek binlerce lirayı çöpe atmanız anlamına gelecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi almak için öncelikle yatırımınızın sınırlarının belirlenmesi, yatırım teşvik kapsamında alınacak makine ve teçhizatların maliyet hesaplamasının yapılması gerekmektedir. Yatırımınızın alt sınırla belirlenen rakamların üzerinde olması bu bağlamda yatırım teşvik belgesi almak için birincil şartı oluşturmaktadır. Yatırım yapılacak yerin belli olması, belirlenmenin yanı sıra kira kontratı veya tapu ile yatırıma özgülenme şartı da ayrıca yatırım teşvik belgesinin şartları arasında bulunmaktadır. Yatırım teşvik belgesi için bir diğer zorunluluk; firmanızın SGK ve vergi borçlarının olmaması, var ise de yapılandırılmış olmasıdır. Yatırım teşvik belgesi için sermaye veya şahıs şirketi olmanızın bir önemi yoktur, yatırım niyeti olan ve bu niyetini ciddiyetle ortaya koyan her firma yatırım teşvik belgesine sahip olabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Yer Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi ile yer tahsisi profesyonel danışmanlık alınması gereken bir uzmanlık konusu olarak yatırımcıların karşısına çıkmaktadır. Yatırım yeri tahsisi, devletin kendi bünyesinde hazine üzerine kayıtlı arazileri, ya da anlaşmalı organize sanayi bölgelerindeki arazileri yatırımcılara tahsis ederek, özellikle yatırımı desteklemek istediği alanlarda üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

Yatırım teşvik belgesi ile yatırımcılara; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, faiz desteği, kdv iadesi ve yatırım yeri tahsisi olmak üzere pek çok destek sağlanmaktadır. Tüm yatırım teşvik belgelerinde yatırımcıya sağlanan gümrük vergisi desteği, yatırım teşvik belgesinin sağladığı en küçük avantaj olarak görülse de, yurt dışından makine alımlarında çok önemli bir gider kalemi olması bakımından yatırımınızı oldukça  avantajlı hale getirmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi Sektörleri Kapsamaktadır? diye sorulduğunda, imalat- üretim yapan tüm firmaları kapsadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Burada önemli olan nokta firmanın yatırımında desteğin sadece üretim aşamasındaki makine ve parkur için yapacağı yatırımlarda teşvik kullanabilecek olmasıdır. Dolayısıyla hammadde alımları teşvik kapsamındaki yatırımlara dahil edilmemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin alt sınırı ve limiti; yatırım yapılacak bölge ve yatırım konularına göre değişkenlik göstermektedir. Fakat yatırım teşvik belgesi için yatırımınızın asgari 500.000 TL veya 1 milyon TL olması gerektiği söylenilebilir. İş konusuna göre yatırım teşvik belgesinin üst sınırı olmamakla birlikte yatırımlarınız 1 milyon TL’nin üzerinde ise yatırım teşvik belgesi alabilirsiniz.

Yatırım Kredisi Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, yatırımınızın en fazla %70’ini kapsayacak şekilde düşük faizli kredi kullanma olanağınız da bulunmaktadır. Firmanızda hedeflediğiniz revizyon için öz kaynağınız yeterli değilse, kredi kullanmanın en akıllı yolu yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi kullanmaktan geçmektedir. Devlet bankaları ve özel bankalar olmak üzere pek çok çeşitli bankadan yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım kredisi kullanılabilmektedir. Birof Danışmanlık olarak, yatırımcılarımızın kredi önceliklerini devlet bankaları olarak belirlemeleri konusunda yönlendirme yapmaktayız. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım kredileri, 2 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli olarak kullanılabilmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi kullanmanın en avantajlı noktası ise yatırımcıya sunulan faiz desteklerinden faydalanmaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kaç Yıllık Periyodlarla Alınır?

Yatırım teşvik belgesinin süresi, belgeye başvuru akabinde başvurunun uzman tarafından değerlendirilmesi sürecinde belirlenmektedir. Uzman elindeki veriler neticesinde, çoğunlukla 3 yıl geçerli olacak yatırım teşvik belgesinin onaylanmasını uygun bulacaktır. Bu bağlamda yatırım teşvik belgelerinin genel olarak 3 yıllık periyodlarla verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Gerekli durumlarda yatırım teşvik belgesinin süresi uzatılabilmekte, uzatma işlemleri firmamız Birof Danışmanlık tarafından sorunsuz bir şekilde tamamlanmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi süresi içerisinde başka bir firmaya resmi işlem ile devredilebilmektedir. Hem yatırım teşvik belgesi sahibi firma he de belgenin devredileceği firmanın onayı ile belgenin kalan süresi için kullanım hakkı devralacak firmaya verilmektedir.

E- Tuys Taahhütnamesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi almak isteyen firma; başka bir şahıs ya da firmaya kendisini temsil etme hakkı vermek durumundadır.  Firmanın dijital sistem üzerinde kendisini temsil hakkı vermesi işlemine  e-tuys taahhütnamesi denmektedir. Bir nevi dijital vekalet de diyebileceğimiz e-tuys taahhütnamesi onaylandığı takdirde, yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm işlemleri firma adına yetkilendirdiği kişilerin yürütmesine olanak sağlamaktadır.

Yatırım teşvik belgesinin güncellenmesi ve liste değişikliği işlemleri, global listedeki makine ve destek unsurlarının yatırım teşvik belgesi süresi içerisinde yapılan alımlarla makine eklemesi E- TUYS üzerinden yapılmakta ve yatırım teşvik belgeniz sürekli olarak güncellenebilmektedir.

Modernizasyon Yatırım Teşvik Belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapacağınız başvuru neticesinde alacağınız Yatırım teşvik belgesi modernizasyon yatırımlarınızda da kullanılabilmekte, hali hazırda faaliyette bulunan firmanızın daha modern bir tesise dönüşebilmesi için yapacağınız her ek harcama için istihdamınızı desteklemektedir. Modernizasyon yatırım teşvik belgesi firmanızın ihtiyaç duyacağı ilave yatırımları kapsar. Farklı bir deyişle makine parkurunu değiştirme ya da yeni makineler alarak iş gücünüzü artırmak adına karar verdiğiniz an modernizasyon yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri

Yatırım teşvik belgesinin başvurusu, kullanımı kadar kapatma işlemi de ayrıca uzmanlık isteyen önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırım teşvik belgesinin kapatılması, yasal süreler içerisinde ve gerekli prosedürlere uygun olarak yapılmak zorundadır. Yasal sürede kapatılmaya yatırım teşvik belgesi sebebiyle firmalar çok ciddi yaptırımlara maruz kalabilmekte; Yatırım teşvik belgesi kapsamında faydalandığı tüm ayrıcalık ve muafiyetleri yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda bırakılabilmekte hatta firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşviklerinden faydalanamamakla cezalandırılabilmektedir.

Asgari Yatırım Tutarı Nedir?

Yatırım teşvik sistemine göre;

1. Bölge Yatırımları ve 2. Bölge yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarı 1 milyon TL olmakla birlikte,

3. Bölge Yatırımları, 4. Bölge yatırımları, 5. Bölge yatırımları ve 6. Bölge yatırımlarında 500 bin TL sabit yatırım tutarı ile yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 500 bin TL yatırım tutarı asgari olmakla birlikte, her sektör ve her il için farklı tutar ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım Bölgeleri Nelerdir?

Sanayi Bakanlığı yatırım teşvik sisteminden faydalanma düzeylerine göre, ülkemizdeki yatırımları bölgelere ayırmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi

Son yapılan düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2021 itibari ile geçerli hale gelecek olan yatırım teşvik haritasına göre;1. Bölge Yatırımları Ankara, Antalya, Bursa; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ olmak üzere 9 ilden oluşmaktadır.

2. Bölge Yatırımları Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova olmak üzere 15 ilden oluşmaktadır.

3. Bölge Yatırımları, Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak olmak üzere 13 ilden oluşmaktadır.

4. Bölge Yatırımları Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas olmak üzere 14 ilden oluşmaktadır.

5. Bölge Yatırımları Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat olmak üzere 14 ilden oluşmaktadır.

6. Bölge Yatırımları Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 15 ilden oluşmaktadır.

Yatırım teşvik sisteminde 5 cins yatırımınıza yönelik yatırım teşvik belgesi alabilirsiniz. 

Yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetleri için lütfen Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Komple Yeni Yatırım Teşvik Belgesi: Yatırım teşvik belgesi ile yatırım yapmaya karar verdiğiniz yerde aynı üretim konusuna dair mevcut tesisi veya altyapı bulundurmayan yatırımlar, komple yeni yatırım teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. 

Modernizasyon Yatırım Teşvik Belgesi: Mevcut tesislerin üretim ekipmanlarından ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve donanımlarının yeni makine ve teçhizatlarla modernize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar modernizasyon yatırımları olarak ele alınmaktadır. Doğrudan ürün kalitesine etki edebilecek üretim imkanı sağlayacak teçhizat alımıyla sağlanan değişimler modernizasyon yatırım teşvik belgesi ile desteklenmektedir. 

Tevsi Yatırım Teşvik belgesi: Var olan yatırıma üretim hattı veya makine ilavesi ile kapasite artışı kazandırılmasına yönelik yatırımlar için alınan yatırım teşvik belgesidir. Var olan altyapıda yatırımla sağlanan artışlar yatırım teşvik belgesinin ana konusunu oluşturmaktadır. 

Entegrasyon Yatırım Teşvik belgesi Mevcut tesisle ileriye ya da geriye doğru entegre olabilecek yatırımlar entegrasyon yatırım  teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmektedir. Tesisinizin nihai üretiminde kullanılan ara malların üretimine dair yapacağınız yatırımlar ile birlikte, nihai malınızın işlenmesine yönelik yapılacak yatırımlar da entegrasyon yatırım teşvik belgesi ile desteklenecektir. 

Ürün Çeşitlendirme Yatırım Teşvik Belgesi: Mevcut tesisinize yapılacak makine ve teçhizat ilaveleri ile farklı nihai ürünler elde edebilecek donanıma sahip olmak için yapacağınız yatırımlar ürün çeşitlendirme yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenecektir. 

EN ÇOK OKUNANLAR